Secretary Office

สำนักงานเลขานุการ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

นางปราณี คำแหง

ตำแหน่ง ผู้บริหาร
โทรศัพท์สายใน 2577
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2577
E-mail praneek@nu.ac.th

หัวหน้างานการเงินและพัสดุ

นางกนกอร ไชยาเผือก

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ
โทรศัพท์สายใน 2573
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2573
E-mail kanokoni@nu.ac.th

หัวหน้างานอำนวยการ

นางสุนิสา พรหมมณี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
โทรศัพท์สายใน 2576
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2576
E-mail sunisaph@nu.ac.th

นายปฏิญญา วรรณโสภา

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
โทรศัพท์สายใน 2587
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2587
E-mail patinyaw@nu.ac.th

นางลดาวัลย์ ผาเงิน

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ
โทรศัพท์สายใน 2574
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2574
E-mail laddawanp@nu.ac.th

นางวราภรณ์ วงศ์จำปา

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ ส 2
โทรศัพท์สายใน 2575
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2575
E-mail warapornw@nu.ac.th

นายมานะชัย เปียมี

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
โทรศัพท์สายใน 2588
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2588
E-mail manachaip@nu.ac.th

นางสาวปริญดา เดชะฤกษ์

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
โทรศัพท์สายใน 2578
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2578
E-mail parindad@nu.ac.th

นายจิม ฉิมทอง

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน คนสวน
โทรศัพท์สายใน 2665
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2665
E-mail jimc@nu.ac.th

นายขวัญ อ่ำดี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
โทรศัพท์สายใน 3003
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 3003
E-mail khwana@nu.ac.th

นายสุเชาว์ ทิมเครือจีน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
โทรศัพท์สายใน 3002
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 3002
E-mail suchawt@nu.ac.th

นายสุชาติ โค้นลิ้น

ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ
โทรศัพท์สายใน 3002
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 3002
E-mail suchawt@nu.ac.th

นายพอเจตน์ แสงเงิน

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
โทรศัพท์สายใน 2589
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2589
E-mail pojets@nu.ac.th

นายจุล โฉมแดง

ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
โทรศัพท์สายใน
โทรศัพท์สายนอก
E-mail chunc@nu.ac.th

Message us