Online DataBase – Health Science

Academic Search Ultimate

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals)มากกว่า 5000 ชื่อเรื่อง

Manual


Access Medicine

ครอบคลุมเนื้อหาทางการแพทย์และคลินิกไม่น้อยกว่า 80 รายการ ประกอบด้วยตำราทางแพทย์ชั้นนำที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก เช่น Harrison’s Principles of Internal Medicine และ CURRENT Medical Diagnosis & Treatment ข้อมูลยา คู่มือผู้ป่วย วิธีการดูแล แบบฝึกหัดทางการแพทย์ คู่มือการรักษา วิดีโอคลิป รวมถึงเครื่องมือต่างๆ

Video

Download for Android

Download for iOS


ADIS Journal Collection

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม 22 รายการ ครอบคลุมเนื้อหาด้านเภสัชกรรม ให้บริการ ตั้งแต่ ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน


AIP : American Institute of Physics

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านฟิสิกส์ ของสถาบัน American Institute of Physics ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 12 รายการ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999-ปัจจุบัน


American Chemical Society Journal (ACS)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

Manual


Annual Reviews

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้าน Biomedical, Life Science, Physical Science, Social Science ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 31 รายการ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001-ปัจจุบัน

Manual


APS

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านฟิสิกส์ ของสถาบัน American Physical Society ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 10 รายการ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001-ปัจจุบัน


Bangkokpost E-Newspaper

The Bangkok Post is “The Newspaper You Can Trust”. We pride ourselves on our accurate, neutral and balanced reporting of trends and events affecting Thailand, Asia and the world.
User Name : libnuread@gmail.com
Password : nulib05596


Biological Reviews

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 1 ชื่อ ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน


Biotechnology Progress

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 1 ชื่อ ครอบคลุมด้านผลิตภัณฑ์ และเทคนิคใหม่ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ์ ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน


Bookcaze

บริการ e-book ที่เหมือนการอ่านหนังสือจริงๆ ไม่ว่าการไฮไลท์ การจดโน้ต และบทคัดย่อ พร้อมทั้งมีฟังค์ชั่นการแปลภาษาและอื่นๆที่ตอบโจทย์ผู้อ่าน มีหนังสือจากสำนักพิมพ์ชั้นนำต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ธรรมนิติ, Inside books, Khembrand, Men Enterprise, นานมี, Pannbooks, People Media, สมิต, มติชน, หมอชาวบ้าน


CINAHL Complete

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมเนื้อหาด้านพยาบาลศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 1,300 ชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ.1937-ปัจจุบัน

Manual

Video


Community Dentistry and Oral Epidemiology

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 1 ชื่อ ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์ทางทันตกรรมชุมชน ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน


Dental Materials

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 1 ชื่อ ครอบคลุมด้านวัสดุทันตกรรม ส่งเสริมการสื่อสารข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อย่างรวดเร็วระหว่างนักวิชาการ อุตสาหกรรม และผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม เกี่ยวกับการวิจัยทางคลินิกและห้องปฏิบัติการในลักษณะพื้นฐานและประยุกต์ซึ่งมุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติหรือประสิทธิภาพของวัสดุทางทันตกรรม หัวข้ออื่นๆ ได้แก่ เทคโนโลยีการประยุกต์ใช้ในด้านทันตกรรมคลินิกและเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการทันตกรรม


eBooks Academic Collection

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 203,500 เล่ม รวมถึงหนังสือจากสำนักพิมพ์ชั้นนำของมหาวิทยาลัยของโลก เช่น Oxford University Press, MIT Press, State University of New York Press ฯลฯ เนื้อหาครอบคลุมด้านศิลปะ, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, การศึกษา, ภาษาศาสตร์, วรรณกรรมวิจารณ์, การแพทย์, ศิลปะการแสดง, ปรัชญา, กวีนิพนธ์, รัฐศาสตร์, ศาสนา, สังคมศาสตร์, เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ และด้านอื่นๆอีกมาก ให้ข้อมูลตั้งแต่ ค.ศ.1611-ปัจจุบัน


eBook Collection (EBSCOhost)

Search and view the full text of eBooks.


eBook Nursing Collection

eBook Nursing Collection features more than 600 hand-selected, quality e-books that focus on the needs of nursing professionals, including clinical guides, evidence-based practice manuals, practical handbooks and professional growth titles.


EBSCO ebook Clinical Subscription Collection

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางคลินิกการแพทย์ มากกว่า 1,000 รายการ.


Emerald Management

มีบทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 210 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ 9 สาขาวิชา ได้แก่
1) Accounting, Finance & Economics
2) Business, Management & Strategy
3) Tourism & Hospitality Management
4) Marketing
5) Information & Knowledge Management
6) HR, Learning & Organization Studies
7) Operations, Logistics & Quality
8) Property Management & Built Environment
9) Public Policy & Environmental Management

Manual


Full Text finder (A to Z)

เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการ ในการเข้าใช้วารสารออนไลน์ ผู้ใช้สามารถสืบค้นรายชื่อวารสารภาษาอังกฤษที่มีให้บริการผ่านฐานข้อมูลและวารสารออนไลน์ที่ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรบอกรับ การสืบค้นผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นด้วยคำสำคัญของชื่อวารสาร หรือ เรียกดูรายชื่อวารสารตามลำดับอักษร และตามหัวเรื่องของวารสาร พร้อมกับเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลที่มีวารสารชื่อนั้น ๆ ให้บริการ ซึ่งสามารถเลือกอ่านและเรียกดูเอกสารฉบับเต็มได้อย่างรวดเร็ว

Manual


Gale eBooks

Gale eBooks – ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากทางสำนักพิมพ์ Gale ใช้งานง่ายไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้ ไม่ต้องยืม-คืน ใช้งานในรูปแบบ Text (HTML) และ PDF มาพร้อมกับเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น การอ่านให้ฟัง (MP3), การแปลภาษา, การ Highlight หรือเพิ่มบันทึกลงในเนื้อหา, การส่งออกเนื้อหาไปยัง Cloud เช่น GoogleDrive/MS OneDrive, การสร้างบรรณานุกรมอัตโนมัติ เป็นต้น

เข้าใช้งานด้วย Email ของมหาวิทยาลัย


iG Library

iG Library (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลออนไลน์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ที่รวบรวมหนังสือ และเนื้อหาจากสำนักพิมพ์ต่างๆ จากทั่วโลกกว่า 40 สำนักพิมพ์ มีหนังสือมากกว่า 62,000 รายชื่อ ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา เช่น Asian Studies, Business and Management, Engineering, General and Others, Humanities and Social Science, Law, Medical and Health Science, Science, University Presses สามารถ Print, Copy, Download, , Checkout มาพร้อมกับเครื่องมือในการสืบค้นต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีตัวอ่าน iViewer สามารถใช้งานได้ บน Smart Phone และ Tablet แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ PDF File และรองรับการแปลมากกว่า 40 ภาษา

Video


International Endodontic Journal

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 1 ชื่อ ครอบคลุมด้านการรักษารากฟัน ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน


International Journal of Cosmetic Science

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 1 ชื่อ ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์ ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน


Journal of Dental Research

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 1 ชื่อ ครอบคลุมด้านความขัดแย้งระหว่างและภายในรัฐ รวมถึงความหลากหลายของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มและระหว่างบุคคลที่อาจช่วยในการทำความเข้าใจปัญหาและสันติภาพ ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1999-ปัจจุบัน


Journal of Midwifery and Women’s Health

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 1 ชื่อ ครอบคลุมด้านทันตแพทยศาสตร์ช่องปากและกะโหลกศีรษะ ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1999-ปัจจุบัน


Journal of Oral Pathology and Medicine

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 1 ชื่อ ครอบคลุมด้านพยาธิวิทยาในช่องปากและยารักษาโรคในช่องปาก ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน


Journal of Palliative Medicine

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 1 ชื่อ ครอบคลุมด้าน การดูแลผู้ป่วย ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2018-2022


Journal of Prosthodontics

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 1 ชื่อ ครอบคลุมด้านทันตกรรมประดิษฐ์ ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน


Journals@Ovid : LWW High Impact Collection

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ของสำนักพิมพ์ Lippincott Williams & Wilkins (LWW) ให้วารสารฉบับเต็ม เป็นวารสารที่มีดัชนีวัดคุณภาพของวารสาร (impact factor) ที่ได้รับการอ้างอิงอยู่ในระดับสูง ไม่ติด embargoes และมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพการแพทย์

จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งาน : สามารถสืบค้นข้อมูลได้ 1ผู้ใช้พร้อมกัน (Concurrent Users) ต่อ 1 วารสาร ภายใต้ IP Address ของมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาในการเข้าใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2567


JoVE (Journal of Visualized Experiments)

บทความแบบวิดีโอ ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิศวกรรมชีวเวช (Bioengineering), ชีววิทยา (Biology), วิศวกรรม (Engineering), ภูมิคุ้มกันวิทยาและการติดเชื้อ (Immunology and Infection), การแพทย์ (Medicine) และ ประสาทวิทยา (Neuroscience) ให้บริการตั้งแต่ ค.ศ. 2006-ปัจจุบัน


LWW-Health Library Premium Basic Science

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตำราทางแพทย์ฉบับเต็มของสำนักพิมพ์ Lippincott Williams & Wilkins (LWW) ไม่น้อยกว่า 60 ชื่อ ครอบคลุมเนื้อหาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ


Matichon e-Library

ฐานขอมูลข่าวจากบริษัทมติชนจำกัด ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2540 และช้ากว่าปัจจุบัน 2 วัน ให้บริการข่าวจำนวน 10 หมวด อาทิเช่น อุตสาหกรรมและการบริการ การก่อสร้างและพัฒนาที่ดิน เศรษฐกิจและการเงิน การเมือง วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เป็นต้น จากข้อมูลข่าวหนังสือพิมพ์จำนวน 4 ชื่อ ได้แก่  มติชน (รอบเช้า/รอบบ่าย), ข่าวสด (รอบเช้า/รอบบ่าย), ประชาชาติธุรกิจ และมติชนสุดสัปดาห์
User Name : nsu01
Password : apr19

Manual


Micromedex ® Healthcare Series Drug Information Package

ฐานข้อมูลที่รวบรวมแหล่งข้อมูลทางคลินิกตามหลักฐาน (Evidence based) การจัดการยา โรค และพิษวิทยา เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยและการตัดสินใจในการรักษา ได้แก่ DRUGDEX Systemx, Drug Interactions, Index Nominum, IV Compatibility, Formulary, PDR®, Drug Identification, MARTINDALE


Nature

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 1 ชื่อ ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 2020-2022


Nature Immunology

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 1 ชื่อ ครอบคลุมด้านระบบภูมิคุ้มกัน ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 2020-2022


Nature Reviews Drug Discovery

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 1 ชื่อ ครอบคลุมด้านการค้นพบยา ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 2020-2022


Nature Reviews of Immunology

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 1 ชื่อ ครอบคลุมด้านระบบภูมิคุ้มกัน ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 2020-2022


Nature Reviews Rheumatology

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 1 ชื่อ ครอบคลุมด้านโรคไขข้อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 2020-2022


Nursing Reference Center Plus

เครื่องมืออ้างอิงที่ออกแบบมาเพื่อเป็นคู่มือสำหรับพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ให้ข้อมูลทางคลินิกที่เกี่ยวข้องอย่างตรงจุดของการดูแลรักษา ฐานข้อมูลนี้เหมาะสำหรับพยาบาล ผู้บริหารกิจการทางด้านพยาบาล นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลและบรรณารักษ์ เป็นข้อมูลอ้างอิงทางคลินิกที่ดีที่สุดและใหม่ล่าสุดจากเอกสารฉบับเต็มจำนวน นับพัน

Manual


Operative Dentistry

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 1 ชื่อ ครอบคลุมด้านทันตกรรมบูรณะ การรักษาฟันผุ ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1958-ปัจจุบัน


Oral and Maxillofacial Surgery Clinics of North America

วารสารฉบับเต็มเกี่ยวกับ คลินิกศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งอเมริกาเหนือ แนวโน้มล่าสุดในการจัดการผู้ป่วยและความก้าวหน้าใหม่ล่าสุด ตลอดจนให้พื้นฐานที่ดีในการเลือกตัวเลือกการรักษา แต่ละฉบับจะเน้นหัวข้อเดียวในการผ่าตัดช่องปากและขากรรไกร หัวข้อต่างๆ ได้แก่ การผ่าตัดสร้างใหม่ การปลูกถ่าย การผ่าตัดช่องปากและฟัน การผ่าตัดปากแหว่งและกะโหลกศีรษะ การผ่าตัดการบาดเจ็บที่กะโหลกศีรษะและใบหน้า TMJ และศัลยกรรมความงาม


Oral Diseases

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 1 ชื่อ ครอบคลุมด้านโรคช่องปาก ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน


OSMOSIS

ฐานข้อมูลเรียนรู้ด้วยตนเองทางการแพทย์จากสำนักพิมพ์ Elsevier ครอบคลุม Foundation Sciences, Organ Systems และ Clinical Rotations And Board Exam Review โดยมีการให้ข้อมูลการเรียนลักษณะวิดีโอ Animation พร้อมแบบฝึกหัด สามารถเข้าใช้งานผ่านเว็ปไซต์ และ Application


Pediatric Dentistry

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 1 ชื่อ ครอบคลุมด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2004-ปัจจุบัน


Perfusion

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 1 ชื่อ ครอบคลุมด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2004-ปัจจุบัน


Periodontology 2000

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 1 ชื่อ ครอบคลุมด้านโรคปริทันต์อักเสบ หรือโรคเหงือกอักเสบ ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน


Proteomics Clinical Applications

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 1 ชื่อ ครอบคลุมด้านโปรตีโอมิกส์ ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน


SAGE

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 500 ชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ.1999-ปัจจุบัน


Science Direct

เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่
1) Agricultural and Biological Sciences
2) Computer Science
3) Engineer
4) Social Sciences
สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.2010 – ปัจจุบัน

Manual


Scopus

ฐานข้อมูลอ้างอิงบรรณานุกรมและบทคัดย่อ ครอบคลุมผลงานวิจัยจากทั่วโลกมีเนื้อหาสหสาขาวิชา ด้วยเครื่องมือประเมินผลและวิเคราะห์การอ้างอิงด้วยตัวชี้วัดในวารสาร

Manual


SpringerLink – Journal

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยวารสารและเอกสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,800 ชื่อ จากข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน

Manual


Thai Digital Collection

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม

Manual


The International journal of oral & maxillofacial Implants

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 1 ชื่อ ครอบคลุมด้านรากฟันเทียม ช่องปากและใบหน้า ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1986-ปัจจุบัน


The Journal of Adhesive Dentistry

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 1 ชื่อ ครอบคลุมด้านทันตกรรมยึดติด ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2020-ปัจจุบัน


The Laryngoscope

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 1 ชื่อ ครอบคลุมด้านความก้าวหน้าในการวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของศีรษะและคอ ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน


The New England Journal of Medicine

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 1 ชื่อ ครอบคลุมด้านศัลยกรรม และการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1980-ปัจจุบัน


UpToDate

ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ที่ให้ข้อมูลและช่วยการตัดสินใจ ด้วยเนื้อหาครอบคลุมมากึง 20 สาขาวิชาทางการแพทย์ รวมถึงข้อมูลสำหรับผู้ป่วย ฐานข้อมูลยา เป็นต้น

New User interface Guide in Thai

Registration and Reverificationual


Wiley

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,000 รายการ ครอบคลุมเนื้อหาสหสาขา ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ กฎหมาย การเงิน บัญชี ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ และศิลปะ ให้บริการตั้งแต่ ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน

Manual


Message us