Information Resource Development and Analysis Department

ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

นางสาวพรทิพย์ อาจวิชัย

ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ
โทรศัพท์สายใน 2592
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2592
E-mail porntipaa@nu.ac.th

หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

นางสาวสุมาลี อิ่มศิลป์

ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ
โทรศัพท์สายใน 2620
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2620
E-mail sumaleeim@nu.ac.th

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

นางสาวจิราภา เกิดไผ่ล้อม

ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ
โทรศัพท์สายใน 2599
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2599
E-mail jirapak@nu.ac.th

นางมนตรา เอมห้อง

ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ
โทรศัพท์สายใน 2593
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2593
E-mail montrau@nu.ac.th

นางลำแพน นาคท่าโพ

ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ
โทรศัพท์สายใน 2582
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2582
E-mail lampank@nu.ac.th

นางปิยะนุช พลเยี่ยม

ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ
โทรศัพท์สายใน 2581
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2581
E-mail piyanutp@nu.ac.th

นางสาวปัทมา บุระมาน

ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ ระดับกลุ่มงานบริหาร
โทรศัพท์สายใน 2580
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2580
E-mail pattamabu@nu.ac.th

นางสาวชลลดา เพ็ชรนิล

ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ ระดับชำนาญการ
โทรศัพท์สายใน 2634
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2634
E-mail chonladap@nu.ac.th

นางสาวรัชวรรณ นัดสันเทียะ

ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ
โทรศัพท์สายใน 2596
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2596
E-mail ratchawann@nu.ac.th

นายจิรทีปต์ แตงเส็ง

ตำแหน่ง พนักงานห้องสมุด ระดับกลุ่มงานบริการ
โทรศัพท์สายใน 2633
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2633
E-mail jirateeptt@nu.ac.th

นางจิราภรณ์ ไทยโกษา

ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ
โทรศัพท์สายใน 2617
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2617
E-mail jirapornth@nu.ac.th

นางสาวกิ่งกาญจน์ สิงห์กวาง

ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ
โทรศัพท์สายใน 2597
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2597
E-mail kingdaws@nu.ac.th

Message us