วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สำนักหอสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ชั้นเลิศของปวงชนด้วยนวัตกรรมบริการที่ทันสมัย

ปณิธาน

สนับสนุนมหาวิทยาลัยนเรศวรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสังคม

เป้าหมาย

เป็นแหล่งการเรียนรู้ชั้นเลิศของปวงชนด้วยนวัตกรรมบริการที่ทันสมัย

เป้าประสงค์

 1. พัฒนาสำนักหอสมุดให้เป็นแหล่งสารสนเทศหลักที่ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรเลือกเข้าใช้บริการ
 2. พัฒนาสำนักหอสมุดให้มีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกหลักสูตรการเรียนการสอน
 3. พัฒนาสำนักหอสมุดเพื่อสร้างการใฝ่เรียนรู้ และทักษะการแสวงหาสารสนเทศ ให้แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร และการบริการสำหรับประชาชนทั่วไป
 4. พัฒนาการดำเนินงานในทุกด้านอย่างต่อเนื่องตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
 5. บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม

L : Learning ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
I : Innovation นวัตกรรมบริการ
B : Best of Services บริการเป็นเลิศ เหนือความคาดหมาย
N : Networking สร้างเครือข่าย
U : Unity ร่วมใจทำงานเป็นทีม

พันธกิจหลัก

 1. พัฒนาศักยภาพบริการสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัย
 2. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศทั้งประเภทสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองต่อการให้บริการและการปฏิบัติงานของบุคลากร
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 5. พัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library)
 6. สนับสนุนและส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม
 7. สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและประเพณี

นโยบายในการบริหารและพัฒนาสำนักหอสมุด

 1. นโยบายด้านการบริการสารสนเทศ มุ่งเน้นการบริการสารสนเทศ พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนารูปแบบการสนับสนุนการเรียนรู้ ที่ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม โดยให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอทั้งในด้านทรัพยากรสารสนเทศ กระบวนการบริการ และบุคลากรผู้ให้บริการ
 2. นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ มุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง เพิ่มอัตราการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-book, e-journal) เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการและรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้บริการในปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหลักสูตร/สาขาวิชา ด้วยกระบวนการที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกขั้นตอน
 3. นโยบายด้านเทคโนโลยีห้องสมุด พัฒนา ปรับปรุง และสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักหอสมุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริการในทุกภารกิจ
 4. นโยบายด้านการบริหารจัดการ พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการทำงานของบุคลากรทุกคนซึ่งช่วยผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้วยการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นความพอดีพอสมควรแก่ฐานะ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน
 5. นโยบายด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในการให้ความรู้การดำเนินงานห้องสมุดโดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร
 6. นโยบายด้านการบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย และสถาบันหลักของชาติโดยการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรและผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด
 7. นโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พัฒนาสำนักหอสมุด ให้เป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 และเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ยุทธศาสตร์

 1. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานห้องสมุด
 2. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านบริการสารสนเทศ
 3. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานด้านทรัพยากรสารสนเทศ
 4. การพัฒนาการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. ส่งเสริมให้บริการทางวิชาการสู่สังคม

วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์

 1. เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาหอสมุดสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนด
 2. เพื่อเป็นการนำแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและนโยบายของผู้บริหารสู่การปฏิบัติ
 3. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนประจำปี
 4. เพื่อกำหนดแนวทางในการกำกับดูแล ติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนประจำปีให้ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

update 27/10/2564

Message us