วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สำนักหอสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้และที่พึ่งทางปัญญาของสังคม

ค่านิยม

เรียนรู้ยุคใหม่ รวมใจสร้างงาน
รอยยิ้มเบิกบาน บริการเต็มใจ

  พันธกิจหลัก

  1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
  2. การให้บริการสารสนเทศและพื้นที่การเรียนรู้
  3. การบริหารจัดการ และปฏิบัติงานบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง

  นโยบายในการบริหาร

  1. บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
  2. บริหารงานโดยยึดประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นที่ตั้ง

  ยุทธศาสตร์

  1. ด้านการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
  2. ด้านการบริการสารสนเทศ
  3. ด้านการพัฒนาบุคลากร

  update 23/05/2567

  Message us