ประวัติและพัฒนาการ

Library History

2019
พ.ศ. 2562 รับรางวัล PULINET ครั้งที่ 9
พ.ศ. 2562 รับรางวัล PULINET ครั้งที่ 9

วันที่ 9-10 มกราคม พ.ศ. 2562 บุคลากรสำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9 ดร.ศิริวรรณ วิชัย ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงาน ประเภทบรรยาย กลุ่มบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM) ระดับดีเด่น เรื่อง การกำจัดจุลินทรีย์บนหนังสือ วารสาร และส…Read More

2018
พ.ศ. 2561 รับรางวัลห้องสมุดสีเขียว พิธีเปิดระบบ KMUTT-LM
พ.ศ. 2561 รับรางวัลห้องสมุดสีเขียว พิธีเปิดระบบ KMUTT-LM

วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ แย้มเม่น ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับรางวัลห้องสมุดสีเขียว (Green Library) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมห้องสมุดแห่งปร…Read More

2017
พ.ศ. 2560 เปิดทำการอาคารเรียนรู้สำนักหอสมุด

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 9:00 น. สำนักหอสมุดได้เปิดทำการอาคารเรียนรู้สำนักหอสมุด วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เปิดให้้บริการอาคารเรียนรู้ (อาคารใหม่) และอาคารแสงเทียน (อาคารเดิม) หลังจากปิดให้บริการเนื่องจากขนย้ายหนังสือ วันพุธที่ 13 ธันวา…Read More

2016
พ.ศ. 2559 พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
พ.ศ. 2559 พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย รศ. ดร.สุชาติ แย้มเม่น ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ได้เข้าร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว กับ ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเก…Read More

2015
พ.ศ. 2558 ก่อสร้างอาคารสำนักหอสมุดใหม่
พ.ศ. 2558 ก่อสร้างอาคารสำนักหอสมุดใหม่

ในปี พ.ศ. 2558 สำนักหอสมุดได้รับการจัดสรรงบประมาณ และดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักหอสมุด ส่วนต่อขยายเพิ่มเติม เริ่มก่อสร้างในเดือนเมษายน 2558 เป็นต้นมา และมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2560 ทั้งนี้อาคารหลังใหม่นี้เป็นการดำเนินการตามการร้องขอพื้นที่นั่งอ่านของนิ…Read More

2014
พ.ศ. 2557 เป็นเจ้าภาพการการประชุมระดับชาติ PULINET วิชาการครั้งที่ 4

วันที่ 21 – 24 มกราคม 2557 เป็นเจ้าภาพจัดงาน สัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 4  “นวัตกรรม : เครื่องมือสำคัญของห้องสมุดยุค Social Network” ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก    

2013
พ.ศ. 2556 ออกแบบอาคารสำนักหอสมุดใหม่
พ.ศ. 2556 ออกแบบอาคารสำนักหอสมุดใหม่

ปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเห็นความจำเป็นในการขยายพื้นที่ของสำนักหอสมุดให้เหมาะสมกับการให้บริการจึงจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการออกแบบอาคารสำนักหอสมุด (เพิ่มเติม) และแต่งตั้งคณะทำงานออกแบบกลุ่มอาคารสำนักหอสมุดที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการออกแบบอ…Read More

2010
พ.ศ. 2553 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Millennium Version 2007

ในปี พ.ศ. 2553 สำนักหอสมุดได้ปรับเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC เป็นรุ่น Millennium Version 2007 โดยมีจำนวน License ทั้งหมดรวม 51 Licenses เพื่อรองรับต่อการบริการให้มากขึ้นและครอบคลุมการจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องอ่านหนังสือคณะ ภายใต้เครือข่า…Read More

2008
พ.ศ. 2551 ปรับโครงสร้างการบริหารงาน

ในปี พ.ศ. 2551 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการปรับโครงสร้างการบริหารงานเพื่อความเหมาะสม แบ่งโครงสร้างออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายบริการสารสนเทศ และฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้…Read More

2007
พ.ศ. 2550 ย้ายมาดำเนินการ ณ อาคารหลังใหม่(อาคารแสงเทียน)

สำนักหอสมุดได้ย้ายมาดำเนินการ ณ อาคารหลังใหม่(อาคารแสงเทียน) ด้วยพื้นที่การใช้สอย 6,062.23 ตารางเมตร และเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

2005
พ.ศ. 2548 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารแสงเทียนสำนักหอสมุด
พ.ศ. 2548 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารแสงเทียนสำนักหอสมุด

ในปี พ.ศ. 2548 สำนักหอสมุดได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารแสงเทียนสำนักหอสมุด ขนาด 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 6,062.23 ตาราง และดำเนินการปรับเปลี่ยน ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC เป็นรุ่น Millennium

2004
พ.ศ. 2547 โครงการสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา(Union Catalog)
พ.ศ. 2547 โครงการสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา(Union Catalog)

ดำเนินงานความร่วมมือจัดทำฐานข้อมูลโครงการสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา(Union Catalog) ของโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) โครงการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยนเรศวรในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection) และดำเนินงานให้บริก…Read More

2003
พ.ศ. 2546 ปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC เป็น Release 2002 Phase 2
พ.ศ. 2546 ปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC เป็น Release 2002 Phase 2

โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย(ThaiLIS) สำนักหอสมุดดำเนินงานความร่วมมือโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย(ThaiLIS) ในโครงการสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (Union Catalog) โครงการฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Digital …Read More

2002
พ.ศ. 2545 ความร่วมมือให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ทบวงมหาวิทยาลัยจัดซื้อ 24 สถาบัน

สำนักหอสมุดดำเนินงานความร่วมมือให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ทบวงมหาวิทยาลัยจัดซื้อให้ใช้ร่วมกัน 24 แห่ง ในโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดใน ประเทศไทย(ThaiLIS) จำนวน 7 ฐาน คือ ERIC, MEDLINE with TOXLINE and AIDSLINE, DAO, ABI/Inform Full text, MIT…Read More

2001
พ.ศ. 2544 จัดตั้งศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2544 จัดตั้งศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดตั้งศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร บริเวณ ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุด เพื่อเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้ที่ทันสมัยในภาคเหนือตอนล่าง เผยแพร่ผลงานข…Read More

2000
พ.ศ. 2543 จัดตั้งหอประวัติมหาวิทยาลัยนเรศวรและปรับปรุงการให้บริการ

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 สำนักหอสมุดดำเนินงานจัดตั้งหอประวัติมหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้น ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินงานจัดเก็บเอกสารและจัดแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัย…Read More

1999
พ.ศ. 2542 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ จัดตั้งศูนย์เทปและหนังสือธรรมะท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค

สำนักหอสมุดมีการดำเนินงานความร่วมมือในโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค(PULINET) จำนวน 14 แห่ง และโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ThaiLIS) จำนวน 24 แห่ง และโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (UniNET) …Read More

1998
พ.ศ. 2541 นำระบบบาร์โค้ดมาใช้งาน
พ.ศ. 2541 นำระบบบาร์โค้ดมาใช้งาน

สำนักหอสมุด ให้บริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดด้วยระบบบาร์โค้ดพร้อมกับการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลวารสาร(Serial Control Module) ให้บริการและจัดซื้อฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า และการวิจัย ให้แก่อา…Read More

1997
พ.ศ. 2540 จัดซื้อ INNOPAC User Licenses

สำนักหอสมุด ได้ขยายการใช้ User Licenses ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC จากเดิม 4 Licenses ขยายเพิ่มอีก 4 Licenses รวมเป็น 8 Licenses เพื่อให้ระบบปฏิบัติการเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น

1996
พ.ศ. 2539 จัดซื้อ Circulation Module และ Serial Control Module

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2539 สำนักหอสมุด จัดซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC เพิ่มอีก 2 โมดูล คือ Circulation Module และ Serial Control Module ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการในการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ…Read More

1995
พ.ศ. 2538 เปิดให้บริการ INTERNET เริ่มใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

สำนักหอสมุด เปิดให้บริการ INTERNET เป็นหน่วยงานแรกของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ นิสิต สืบค้นข้อมูลด้านวิชาการและงานวิจัย สำนักหอสมุดดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือจากระบบทศนิยมดิวอี้(DDC) เป็นระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LC) ตั้…Read More

1994
พ.ศ. 2537 นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งานแทนบัตรรายการ จัดตั้งห้องสมุดสาขา

สำนักหอสมุดได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการสืบค้นรายการสิ่งพิมพ์แทนบัตรรายการ ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลขึ้นเป็นจำนวน 7 ฐานข้อมูล คือ หนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาต่างประเทศ วิทยานิพนธ์ สิ่งพิมพ์ภาคเหนือ วารสารภาษาต่างประเทศ วารสารภาษาไทย และดรรชนีวารสาร …Read More

1993
พ.ศ. 2536 ย้ายมาดำเนินการ ณ อาคารสำนักหอสมุดแห่งใหม่

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ย้ายมาดำเนินการ ณ อาคารสำนักหอสมุดแห่งใหม่ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในพื้นที่รวมทั้งหมด 4,920 ตารางเมตร เป็นอาคาร 3 ชั้น และมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ใช้อาคารของสำนักหอสมุดเป็นสถานที่พระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผ…Read More

1991
พ.ศ. 2534 จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารหอสมุด ณ ทุ่งหนองอ้อ

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารหอสมุด ณ บริเวณที่ดินแห่งใหม่ ทุ่งหนองอ้อ – ปากคลองจิก เป็นเงินทั้งสิ้น 33,400,000 บาท เป็นงบผูกพัน 3 ปี คือ ปีงบประมาณ 2533 ได้รับ 5,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2534 ได้รับ 11,560,000 บาท ปีงบประมาณ 2535…Read More

1990
พ.ศ. 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในส่วนภาคเหนือตอนล่าง โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 และประกาศใช้เป็นกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที…Read More

1989
พ.ศ. 2532 โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2532 โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามมหาวิทยาลัย

ในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยนเรศวร”

1983
พ.ศ. 2526

ในปี พ.ศ. 2526 สำนักหอสมุดกลางได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารใหม่ จำนวน 1,840,000 บาท มหาวิทยาลัยอนุมัติเงินสมทบอีก 560,000 บาท รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด 2,400,000 บาท

1980
พ.ศ. 2523

ในปี พ.ศ. 2523 ได้มีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักหอสมุดกลางใหม่ โดยให้สำนักหอสมุดกลางมีฐานะที่เทียบเท่าคณะ มีหน้าที่ให้การสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยของอาจารย์และนิสิต ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและให้บริการแก่ชุมชน

1974
พ.ศ. 2517
พ.ศ. 2517

ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก ได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก” ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 91 ตอนที่ 112 ห้องสมุดวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักหอสมุดกลาง …Read More

1973
พ.ศ. 2516 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2515 – 2516

https://www.youtube.com/watch?v=K92TMX-9ni8 วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2516 เวลา 12.35 น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ทั้ง 2 พระองค์เสด็จพระราชดำเนิน ไปใน พิธี…Read More

1972
พ.ศ. 2515

ปีการศึกษา 2515 ได้ขยายบริการการอ่านที่แยกออกจากห้องหนังสือทั่วไป คือ ห้องหนังสืออ้างอิง (Reference Book)

1971
พ.ศ. 2514

ในปีการศึกษา 2514 ขยายห้องอ่านหนังสือออกไปอีก 1 ห้อง เป็นห้องปฏิบัติการหลักสูตร (Curriculum Laboratory) ซึ่งรวบรวมแบบเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตลอดจนคู่มือครูที่เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนิสิตที่ต้องออกฝึกสอน

1970
พ.ศ. 2513

ปีการศึกษา 2513 ได้ขยายห้องอ่านหนังสือออกไปโดยแยกสิ่งพิมพ์ประเภทวารสารและหนังสือพิมพ์ไว้ห้องหนึ่ง หนังสืออ่านทั่วไปภาษาอังกฤษ และภาษาไทย จัดแยกไว้ต่างหากอย่างละห้อง

1969
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2512

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2512 อาคารหอสมุดสร้างเสร็จ จึงย้ายห้องอ่านหนังสือจากตึก H มายังอาคารใหม่ แต่เนื่องจากยังมีหนังสือน้อยและผู้ใช้บริการไม่มากนัก จึงเปิดใช้บริการเพียงห้องเดียว ภาพอาคารสำนักหอสมุด 2 ชั้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก(ส่วนสนามบิ…Read More

1968
พ.ศ. 2511 จัดตั้ง ห้องอ่านหนังสือ
พ.ศ. 2511 จัดตั้ง ห้องอ่านหนังสือ

ในปีการศึกษา 2511 นิสิตรุ่นแรกจึงได้ย้ายมาเรียนที่จังหวัดพิษณุโลก ห้องสมุดซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมสรรพวิทยาการต่าง ๆ เพื่อให้บริการทางวิชาการและความบันเทิงแก่นิสิตและอาจารย์ก็เริ่มต้นพร้อมกันไปด้วยโดยใช้ ห้อง study ของหอพักอุมาพร จัดเป็นห้องสมุด แต่เนื่…Read More

1967
พ.ศ. 2510 วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก
พ.ศ. 2510 วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก

ในปี พ.ศ. 2510 วิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้ขยายสาขาสู่ภาคเหนือ คือ “วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก” ตั้งอยู่ที่ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เริ่มเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2510 ซึ่งนิสิตรุ่นแรกในขณะนั้น…Read More

Message us