Award : Library

รางวัลระดับหน่วยงาน

ปี พ.ศ. 2561

รางวัลห้องสมุดสีเขียว (Green Library)
หน่วยงานที่มอบให้ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ปี พ.ศ. 2556

รางวัลที่ 1 โครงการส่งเสริมความเข้าใจเกณฑ์ TQA ให้กับหน่วยงานสายสนับสนุน
หน่วยงานที่มอบให้ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี พ.ศ. 2555

รางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมทางการศึกษา ประเภทการประกวดนวัตกรรมที่สนับสนุนงานบริการทางการศึกษา (ระดับสำนัก สถาบันและหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยนเรศวร) ในงาน “นเรศวรวิชาการ” นวัตกรรมแห่งยุค ปลูกอนาคตก้าวไกล
หน่วยงานที่มอบให้: มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี พ.ศ. 2554

รางวัลด้านการประกันคุณภาพ : หน่วยงานที่มีการประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ และเป็นตัวอย่างที่ดี
หน่วยงานที่มอบให้: มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี พ.ศ. 2553

รางวัล Top Usage Award Thailand 2010 (Medium Size University)
หน่วยงานที่มอบให้: บริษัท Elsevier เจ้าของลิขสิทธิ์ฐานข้อมูล ScienceDirect และ SCOPUS

ปี พ.ศ. 2553

รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรมการให้บริการประชาชน : การปรับเปลี่ยนบริการห้องสมุดในยุคการเปลี่ยนแปลง : กระบวนงานการให้บริการห้องสมุดด้วยรูปแบบสมัยใหม่
หน่วยงานที่มอบให้: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

ปี พ.ศ. 2551

รางวัลหน่วยงานสายสนับสนุน (Non-Teaching Unit) ที่มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคณภาพอย่างต่อเนื่องจนสามารถเป็นอย่างแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ด้านคุณภาพ NQA 2008 Naresuan Quality Award
หน่วยงานที่มอบให้ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี พ.ศ. 2548

รางวัลหน่วยงานสายสนับสนุนที่มีนวัตกรรมด้านประกันคุณภาพ (SAR Online) NUQA Non-teaching
หน่วยงานที่มอบให้: มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ. 2548

ปี พ.ศ. 2547

รางวัล หน่วยงานสนับสนุนที่นำ QA มาใช้จนได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการ NUQA Non-teaching
หน่วยงานที่มอบให้: มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ. 2547

ปี พ.ศ. 2545

รางวัล NU Non-teaching Unit of the Year 2002
หน่วยงานที่มอบให้ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

Message us