คณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

คณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

รศ.ดร.ภญ. รัตติมา จีนาพงษา

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานกรรมการ


ดร. ศศิธร ติณะมาศ

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาบุคคลและองค์กร

กรรมการ


น.ส. ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้

กรรมการ


น.ส. พรทิพย์ อาจวิชัย

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

กรรมการ


Message us