Online DataBase – Science and Technology

Academic Search Ultimate

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals)มากกว่า 5000 ชื่อเรื่อง

Manual


ACM Digital Library

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน

Manual


AIP : American Institute of Physics

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านฟิสิกส์ ของสถาบัน American Institute of Physics ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 12 รายการ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999-ปัจจุบัน


American Chemical Society Journal (ACS)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

Manual


Annual Reviews

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้าน Biomedical, Life Science, Physical Science, Social Science ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 31 รายการ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001-ปัจจุบัน

Manual


APS

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านฟิสิกส์ ของสถาบัน American Physical Society ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 10 รายการ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001-ปัจจุบัน


ASCE

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิศวกรรมโยธา ของสถาบัน American Society of Civil Engineers ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 33 รายการ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984-ปัจจุบัน

Manual


ASME

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิศวกรรมเครื่องกล ของสถาบัน American Society of mechanical Engineers ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มไม่น้อยกว่า24 รายการ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ.2002-ปัจจุบัน

Manual


Bangkokpost E-Newspaper

The Bangkok Post is “The Newspaper You Can Trust”. We pride ourselves on our accurate, neutral and balanced reporting of trends and events affecting Thailand, Asia and the world.
User Name : libnuread@gmail.com
Password : nulib05596


Biological Reviews

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 1 ชื่อ ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน


Biotechnology Progress

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 1 ชื่อ ครอบคลุมด้านผลิตภัณฑ์ และเทคนิคใหม่ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ์ ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน


Bookcaze

บริการ e-book ที่เหมือนการอ่านหนังสือจริงๆ ไม่ว่าการไฮไลท์ การจดโน้ต และบทคัดย่อ พร้อมทั้งมีฟังค์ชั่นการแปลภาษาและอื่นๆที่ตอบโจทย์ผู้อ่าน มีหนังสือจากสำนักพิมพ์ชั้นนำต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ธรรมนิติ, Inside books, Khembrand, Men Enterprise, นานมี, Pannbooks, People Media, สมิต, มติชน, หมอชาวบ้าน


eBooks Academic Collection

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 203,500 เล่ม รวมถึงหนังสือจากสำนักพิมพ์ชั้นนำของมหาวิทยาลัยของโลก เช่น Oxford University Press, MIT Press, State University of New York Press ฯลฯ เนื้อหาครอบคลุมด้านศิลปะ, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, การศึกษา, ภาษาศาสตร์, วรรณกรรมวิจารณ์, การแพทย์, ศิลปะการแสดง, ปรัชญา, กวีนิพนธ์, รัฐศาสตร์, ศาสนา, สังคมศาสตร์, เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ และด้านอื่นๆอีกมาก ให้ข้อมูลตั้งแต่ ค.ศ.1611-ปัจจุบัน


eBook Collection (EBSCOhost)

Search and view the full text of eBooks.


EBSCO ebook Clinical Subscription Collection

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางคลินิกการแพทย์ มากกว่า 1,000 รายการ.


Emerald Management

มีบทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 210 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ 9 สาขาวิชา ได้แก่
1) Accounting, Finance & Economics
2) Business, Management & Strategy
3) Tourism & Hospitality Management
4) Marketing
5) Information & Knowledge Management
6) HR, Learning & Organization Studies
7) Operations, Logistics & Quality
8) Property Management & Built Environment
9) Public Policy & Environmental Management

Manual


Engineering Source

เป็นฐานข้อมูลออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและนักวิจัยด้านวิศวกรรม โดย Collection นี้ของเนื้อหาที่ครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมจำนวนมาก เช่น วิศวกรรมการบิน ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล สิ่งแวดล้อม ซอฟต์แวร์
• สิ่งพิมพ์ฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,600 ชื่อเรื่อง
• ดรรชนีและบทคัดย่อของนิตยสาร วารสารและ สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการกว่า 3,000 ชื่อเรื่อง


Full Text finder (A to Z)

เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการ ในการเข้าใช้วารสารออนไลน์ ผู้ใช้สามารถสืบค้นรายชื่อวารสารภาษาอังกฤษที่มีให้บริการผ่านฐานข้อมูลและวารสารออนไลน์ที่ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรบอกรับ การสืบค้นผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นด้วยคำสำคัญของชื่อวารสาร หรือ เรียกดูรายชื่อวารสารตามลำดับอักษร และตามหัวเรื่องของวารสาร พร้อมกับเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลที่มีวารสารชื่อนั้น ๆ ให้บริการ ซึ่งสามารถเลือกอ่านและเรียกดูเอกสารฉบับเต็มได้อย่างรวดเร็ว

Manual


Gale eBooks

Gale eBooks – ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากทางสำนักพิมพ์ Gale ใช้งานง่ายไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้ ไม่ต้องยืม-คืน ใช้งานในรูปแบบ Text (HTML) และ PDF มาพร้อมกับเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น การอ่านให้ฟัง (MP3), การแปลภาษา, การ Highlight หรือเพิ่มบันทึกลงในเนื้อหา, การส่งออกเนื้อหาไปยัง Cloud เช่น GoogleDrive/MS OneDrive, การสร้างบรรณานุกรมอัตโนมัติ เป็นต้น

เข้าใช้งานด้วย Email ของมหาวิทยาลัย


IEEE Electronic Library (IEL)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก Electronics Engineers (IEEE) ประกอบด้วยวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม เอกสารมาตรฐานของ IEEE มากกว่า 4,600,000 รายการ

Manual


iG Library

iG Library (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลออนไลน์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ที่รวบรวมหนังสือ และเนื้อหาจากสำนักพิมพ์ต่างๆ จากทั่วโลกกว่า 40 สำนักพิมพ์ มีหนังสือมากกว่า 62,000 รายชื่อ ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา เช่น Asian Studies, Business and Management, Engineering, General and Others, Humanities and Social Science, Law, Medical and Health Science, Science, University Presses สามารถ Print, Copy, Download, , Checkout มาพร้อมกับเครื่องมือในการสืบค้นต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีตัวอ่าน iViewer สามารถใช้งานได้ บน Smart Phone และ Tablet แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ PDF File และรองรับการแปลมากกว่า 40 ภาษา

Video


International Journal of Cosmetic Science

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 1 ชื่อ ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์ ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน


JoVE (Journal of Visualized Experiments)

บทความแบบวิดีโอ ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิศวกรรมชีวเวช (Bioengineering), ชีววิทยา (Biology), วิศวกรรม (Engineering), ภูมิคุ้มกันวิทยาและการติดเชื้อ (Immunology and Infection), การแพทย์ (Medicine) และ ประสาทวิทยา (Neuroscience) ให้บริการตั้งแต่ ค.ศ. 2006-ปัจจุบัน


JSTOR

วารสารวิชาการฉบับย้อนหลังที่ให้ทั้งเอกสารฉบับเต็มและบทคัดย่อมากกว่า 2,000ชื่อ และ หนังสือกว่า 25,000 ชื่อ และข้อมูลปฐมภูมิกว่า 2 ล้านรายการ ครอบคลุมเนื้อหาสหสาขาวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์, รัฐศาสตร์และสังคมวิทยา การศึกษา, คณิตศาสตร์และสถิติด้านการศึกษา, ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และปรัชญา


Matichon e-Library

ฐานขอมูลข่าวจากบริษัทมติชนจำกัด ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2540 และช้ากว่าปัจจุบัน 2 วัน ให้บริการข่าวจำนวน 10 หมวด อาทิเช่น อุตสาหกรรมและการบริการ การก่อสร้างและพัฒนาที่ดิน เศรษฐกิจและการเงิน การเมือง วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เป็นต้น จากข้อมูลข่าวหนังสือพิมพ์จำนวน 4 ชื่อ ได้แก่  มติชน (รอบเช้า/รอบบ่าย), ข่าวสด (รอบเช้า/รอบบ่าย), ประชาชาติธุรกิจ และมติชนสุดสัปดาห์
User Name : nsu01
Password : apr19

Manual


Nature

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 1 ชื่อ ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 2020-2022


ProQuest & Chadwyck-Healey databases

ProQuest provides subscription access to enormous collections of premium journal contents and dissertations. Use ‘Redirector Link Generator’ or syntaxes listed below for Chadwyck databases.

Manual


Proteomics Clinical Applications

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 1 ชื่อ ครอบคลุมด้านโปรตีโอมิกส์ ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน


SAGE

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 500 ชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ.1999-ปัจจุบัน


Science Direct

เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่
1) Agricultural and Biological Sciences
2) Computer Science
3) Engineer
4) Social Sciences
สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.2010 – ปัจจุบัน

Manual


Scopus

ฐานข้อมูลอ้างอิงบรรณานุกรมและบทคัดย่อ ครอบคลุมผลงานวิจัยจากทั่วโลกมีเนื้อหาสหสาขาวิชา ด้วยเครื่องมือประเมินผลและวิเคราะห์การอ้างอิงด้วยตัวชี้วัดในวารสาร

Manual


SpringerLink – Journal

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยวารสารและเอกสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,800 ชื่อ จากข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน

Manual


Thai Digital Collection

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม

Manual


Wiley

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,000 รายการ ครอบคลุมเนื้อหาสหสาขา ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ กฎหมาย การเงิน บัญชี ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ และศิลปะ ให้บริการตั้งแต่ ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน

Manual


Message us