Resource Donations

เกณฑ์การรับทรัพยากรสารสนเทศที่บุคคล หรือ หน่วยงาน บริจาคทรัพยากรสารสนเทศให้ สำนักหอสมุด

(1.) มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตร การเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย ปีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี นับจากปีปัจจุบัน
(2.) มีเนื้อหาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ คุณลักษณะที่ดีต่อการดำเนินชีวิต เนื้อหามีความทันสมัย ปีพิมพ์ไม่เกิน 10 ปี นับจากปีปัจจุบัน
(3.) เป็นหนังสือทรงคุณค่า ได้รับรางวัล หรือได้รับการยกย่องจากองค์กร สมาคมในวิชาชีพ หรือหน่วยงานอื่น
(4.) ประเภทหนังสือที่ไม่รับบริจาค ได้แก่ รายงานประจำปี หนังสือฉบับถ่ายเอกสารสำเนา หนังสือเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
(5.) รูปเล่มหนังสือมีสภาพสมบูรณ์ กระดาษไม่เก่าจนเป็นสีเหลืองน้ำตาล ไม่ฉีกขาด ชำรุด ไม่มีรอยขีดเขียน การจดบันทึก และตราประทับตลอดทั้งเล่ม (ทั้งนี้ไม่รวมถึงหนังสือที่มีลักษณะเป็นต้นฉบับ หนังสือหายาก หนังสือทรงคุณค่า) จำนวนหน้าครบถ้วน รูปภาพไม่โดนตัด หน้าขาดหาย ไม่มีเชื้อรา ไม่มีรอยเปียกบวมน้ำ
(6.) เมื่อได้รับหนังสือบริจาค สำนักหอสมุดจะทำจดหมายตอบขอบคุณไปที่ผู้บริจาค (หากผู้บริจาคต้องการ)
(7.) สำหรับหนังสือบริจาคที่ไม่ตรงกับนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ หรือมีจำนวนมากเกินไปในการให้บริการ ห้องสมุดจะทำการบริจาคต่อให้กับหน่วยงานอื่นตามความเหมาะสมต่อไป
(8.) ทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับบริจาคหรือที่มีผู้นำมามอบให้สำนักหอสมุดจะถือเป็นกรรมสิทธิ์โดยชอบธรรมของสำนักหอสมุด และสำนักหอสมุด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ดำเนินการกับทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถาม โทร.055-962581

Message us