Audio Visuals

Audio Visuals

สามารถใช้งานได้ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรเท่านั้น !

Movie Language Training

บริการภาพยนต์ฝึกภาษาต่างประเทศ

Content Language Training

บริการวีดีโอฝึกภาษาต่างประเทศ

Message us