ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

รศ.ดร.ภญ. รัตติมา จีนาพงษา

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
31 มีนาคม 2566 – ปัจจุบัน


นายพีระ สำเภาเงิน

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
31 มีนาคม 2562 – 30 มีนาคม 2566


ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์

รองอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
1 มีนาคม 2562 – 30 มีนาคม 2562


ศาสตราจารย์ ดร.กิจการ  พรหมมา

รองอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
1 ตุลาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562


รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา

รองอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
26 กันยายน 2561 – 30 กันยายน 2561


รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 26 มีนาคม 2559 – 25 กันยายน 2561


รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.รัตติมา จีนาพงษา

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2551 – 2559


นางสุเพ็ญ ทาเกิด

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2543-2551


นางวลุลี โพธิรังสิยากร

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2543


นายนิคม ธาตรี

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2538 – 2542


ผศ. เอกรินทร์ สุนทรพงษ์

รองผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก
พ.ศ. 2526 – 2528
พ.ศ. 2532 – 2533

ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2533 – 2534


นายประจักษ์ เด็ดแก้ว

รองผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก
พ.ศ. 2522 – 2526
พ.ศ. 2528 – 2532

ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2534 – 2538


นายอำนวย เรืองประยูร

หัวหน้าห้องสมุด วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก
พ.ศ. 2511 – 2517

รองผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก
พ.ศ. 2517 – 2522

Message us