โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

สำนักหอสมุดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 3 ฝ่าย คือ สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 138 ง หน้า 41 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553

โครงสร้างการบริหารงาน

Message us