Award : Persons

รางวัลระดับบุคคล

ปี พ.ศ. 2564

ชื่อผลงาน/รางวัล : รางวัลบุคลากรดีเด่น
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี คำแหง
หน่วยงาน : Naresuan University

ชื่อผลงาน/รางวัล : รางวัลบุคลากรดีเด่น
ชื่อ-นามสกุล : นายปฏิญญา วรรณโสภา
หน่วยงาน : Naresuan University

ชื่อผลงาน/รางวัล : รางวัลบุคลากรดีเด่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรวิวรรณ นาพิมพ์
หน่วยงาน : Naresuan University

ชื่อผลงาน/รางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา งานประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
ชื่าอ-นามสกุล : นางสาวรวิวรรณ นาพิมพ์
หน่วยงาน : ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในสถานบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 “โมกวิชาการ’64

ชื่อผลงาน/รางวัล : ระบบฐานข้อมูลการลาของสำนักหอสมุด
ได้รับการรับรองมาตรฐานงานนวัตกรรมการบริการขั้นพื้นฐาน ระดับดี
ชื่าอ-นามสกุล : นายนะรัตร์ คงสวัสดิ์
หน่วยงาน : สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อผลงาน/รางวัล : ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ของสำนักหอสมุด
ได้รับการรับรองมาตรฐานงานนวัตกรรมการบริการขั้นพื้นฐาน ระดับดี

ชื่อ-นามสกุล : นายนะรัตร์ คงสวัสดิ์
หน่วยงาน : สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อผลงาน/รางวัล : การเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจครุภัณฑ์ด้วยระบบบาร์โค้ด
ได้รับการรับรองมาตรฐานงานนวัตกรรมการบริการขั้นพื้นฐาน ระดับดี
ชื่าอ-นามสกุล : นายมานะชัย เปียมี
หน่วยงาน : สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี พ.ศ. 2563

ชื่อผลงาน/รางวัล : รางวัลการนำเสนอผลงานด้วยวาจา ระดับดี เรื่อง “การพัฒนาระบบ LINE BOT NU Library เพื่อการให้บริการร่วมกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM”
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยพร คำเจริญคุณ
หน่วยงาน : PULINET

ชื่อผลงาน/รางวัล : รางวัลการนำเสนอผลงานด้วยวาจา รางวัลชมเชย เรื่อง “การวิเคราะห์บรรณมิติของบทความวิจัยที่เขียนโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานข้อมูล SCOPUS และ Web of Science”
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ศศิธร ติณะมาศ
หน่วยงาน : PULINET

ปี พ.ศ. 2562

ชื่อผลงาน/รางวัล : รางวัลบุคลากรดีเด่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรวิวรรณ นาพิมพ์
หน่วยงาน : Naresuan University

ชื่อผลงาน/รางวัล : รางวัลบุคลากรดีเด่น
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรทีปต์ แตงเส็ง
หน่วยงาน : Naresuan University

ชื่อผลงาน/รางวัล : การนำเสนอผลงาน ประเภทบรรยาย กลุ่มบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM) ระดับดีเด่น เรื่อง การกำจัดจุลินทรีย์บนหนังสือ วารสาร และสื่อสารสนเทศด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ สิบเปอร์เซ็น
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ศิริวรรณ วิชัย
หน่วยงาน : PULINET

ชื่อผลงาน/รางวัล : การนำเสนอผลงาน ประเภทบรรยาย กลุ่มการบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ระดับดี เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ จากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรวิวรรณ นาพิมพ์
หน่วยงาน : PULINET

ชื่อผลงาน/รางวัล : ข้าราชการพลเรือนดีเด่น(ครุฑทองคำ)
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนพร ประเสริฐกุล
หน่วยงาน : Office of the Prime Minister

ปี พ.ศ. 2561

ชื่อผลงาน/รางวัล : รางวัลบุคลากรดีเด่น
ชื่อ-นามสกุล : นายขวัญ อ่ำดี
หน่วยงาน : Naresuan University

ชื่อผลงาน/รางวัล : รางวัลการนำเสนอผลงานด้วยวาจา ระดับดี เรื่อง Push-button Device to Call staff through the LINE (เครื่องกดปุ่มเพื่อเรียกหาเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์)
ชื่อ-นามสกุล : นายเกดิษฐ เกิดโภคา, นายสุรัตน์ พูลเขตร์กิจ, นายขวัญ อ่ำดี, นายพงษ์ศักดิ์ ปฏิเหตุ
หน่วยงาน : PULINET

ปี พ.ศ. 2560

ชื่อผลงาน/รางวัล : รางวัลบุคลากรดีเด่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณาภรณ์ เทียรท้าว
หน่วยงาน : Naresuan University

ชื่อผลงาน/รางวัล : รางวัลบุคลากรดีเด่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริรัตน์ ไกรกลิ่น
หน่วยงาน : Naresuan University

ปี พ.ศ. 2559

ชื่อผลงาน/รางวัล : รางวัลบุคลากรดีเด่น
ชื่อ-นามสกุล : นายปฏิญญา วรรณโสภา
หน่วยงาน : Naresuan University

ชื่อผลงาน/รางวัล : รางวัลการนำเสนอผลงานด้วยวาจา ระดับดี เรื่อง ปรับรูปแบบ ลดขั้นตอน การใช้ใบเสร็จรับเงินในงานบริการสารสนเทศ
ชื่อ-นามสกุล : นายเกดิษฐ เกิดโภคา, นางสาววรรณาภรณ์ เทียรท้าว
หน่วยงาน : PULINET

ปี พ.ศ. 2557

ชื่อผลงาน/รางวัล : รางวัลบุคลากรดีเด่น
ชื่อ-นามสกุล : นายมานะชัย เปียมี
หน่วยงาน : Naresuan University

ชื่อผลงาน/รางวัล : รางวัลการนำเสนอผลงานด้วยวาจา ระดับดีเด่น เรื่อง An application of Research Support Service Innovation for Naresuan University Library (การประยุกต์ใช้นวัตกรรมสําหรับบริการส่งเสริมการวิจัยของสํานักหอสมุด)
ชื่อ-นามสกุล : ดร. ศศิธร ติณะมาศ, นายสุภชัย ธนานุวัตรพงศ์
หน่วยงาน : PULINET

ปี พ.ศ. 2556

ชื่อผลงาน/รางวัล : รางวัลบุคลากรดีเด่น
ชื่อ-นามสกุล : นายเกดิษฐ เกิดโภคา
หน่วยงาน : Naresuan University

ปี พ.ศ. 2555

ชื่อผลงาน/รางวัล : รางวัลบุคลากรดีเด่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์
หน่วยงาน : Naresuan University

ชื่อผลงาน/รางวัล : รางวัลชนะเลิศผลงานนำเสนอด้วยวาจาในการประกวดนวัตกรรมที่สนับสนุนงานบริการทางการศึกษา ในงาน “นเรศวรวิชาการ”
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรทิพย์ อาจวิชัย
หน่วยงาน : Naresuan University

ปี พ.ศ. 2554

ชื่อผลงาน/รางวัล : รางวัลบุคลากรดีเด่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนพร ประเสริฐกุล
หน่วยงาน : Naresuan University

ปี พ.ศ. 2553

ชื่อผลงาน/รางวัล : รางวัลบุคลากรดีเด่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรทิพย์ อาจวิชัย
หน่วยงาน : Naresuan University

ชื่อผลงาน/รางวัล : รางวัลการนำเสนอผลงานด้วยวาจา ระดับดี เรื่อง มุมมองใหม่ของการออกแบบเว็บไซต์เพื่อการบริหาร
ชื่อ-นามสกุล : รศ. ดร. ภญ. รัตติมา จีนาพงษา
หน่วยงาน : PULINET

ปี พ.ศ. 2552

ชื่อผลงาน/รางวัล : รางวัลบุคลากรดีเด่น
ชื่อ-นามสกุล : รศ. ดร. ภญ. รัตติมา จีนาพงษา
หน่วยงาน : Naresuan University

ชื่อผลงาน/รางวัล : ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ ด้านบริหารองค์กร
ชื่อ-นามสกุล : รศ. ดร. ภญ. รัตติมา จีนาพงษา
หน่วยงาน : Faculty of Pharmacy Chiang Mai University

ปี พ.ศ. 2551

ชื่อผลงาน/รางวัล : ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ)
ชื่อ-นามสกุล : รศ. ดร. ภญ. รัตติมา จีนาพงษา
หน่วยงาน : Office of the Prime Minister

ปี พ.ศ. 2550

ชื่อผลงาน/รางวัล : รางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัย ด้วยวาจา “นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 3”
ชื่อ-นามสกุล : นางวลุลี โพธิรังสิยากร
หน่วยงาน : Naresuan University

ปี พ.ศ. 2545

ชื่อผลงาน/รางวัล : NU-QA Staff of the Year 2002
ชื่อ-นามสกุล : นางวลุลี โพธิรังสิยากร
หน่วยงาน : Naresuan University

ปี พ.ศ. 2541

ชื่อผลงาน/รางวัล : พระราชทานเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ในวิชาชีพบรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล : นางวลุลี โพธิรังสิยากร
หน่วยงาน : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปี พ.ศ. 2537

ชื่อผลงาน/รางวัล : รางวัลบุคลากรดีเด่น
ชื่อ-นามสกุล : นางวลุลี โพธิรังสิยากร
หน่วยงาน : Naresuan University

Message us