Service Department

ฝ่ายบริการ

หัวหน้าฝ่ายบริการ

นางสาวขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์

ตำแหน่ง ผู้บริหาร
โทรศัพท์สายใน 2559
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2559
E-mail khwantrakulk@nu.ac.th

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการสารสนเทศ

นางสาววรรณาภรณ์ เทียรท้าว

ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ
โทรศัพท์สายใน 2558
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2558
E-mail wannapornt@nu.ac.th

หัวหน้างานเทคโนโลยีห้องสมุด

นายเกดิษฐ เกิดโภคา

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์สายใน 3005
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 3005
E-mail geaditk@nu.ac.th

นางชนัญชิดา ม่วงทอง

ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ ระดับชำนาญการ
โทรศัพท์สายใน 2561
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2561
E-mail nattayam@nu.ac.th

นางสาวรวิวรรณ นาพิมพ์

ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์สายใน 2667
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2667
E-mail rawiwans@nu.ac.th

นายจรัญ กันมา

ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ
โทรศัพท์สายใน 2569
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2569
E-mail jarank@nu.ac.th

นายนพรุจ พูลเกษร

ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ
โทรศัพท์สายใน 2561
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2561
E-mail nopparujp@nu.ac.th

นายธนันณัฐ ฉิมทอง

ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ
โทรศัพท์สายใน 2557
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2557
E-mail verac@nu.ac.th

นางธิดารัตน์ ใบสูงเนิน

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับชำนาญการ
โทรศัพท์สายใน 3001
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 3001
E-mail thidabai@nu.ac.th

ดร.ศศิธร ติณะมาศ

ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการ
โทรศัพท์สายใน 2562
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2562
E-mail sasithornt@nu.ac.th

นายสุวิจักษ์ สุภาวงค์

ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ
โทรศัพท์สายใน 2572
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2572
E-mail suwichaks@nu.ac.th

นางสาวสำอางค์ ทิมเครือจีน

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
โทรศัพท์สายใน 2557
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2557
E-mail samangs@nu.ac.th

นายพงษ์ศักดิ์ ปฏิเหตุ

ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ
โทรศัพท์สายใน 3004
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 3004
E-mail pongsakp@nu.ac.th

นายณรัฐกรณ์ คำภู่

ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ
โทรศัพท์สายใน 2555
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2555
E-mail praputpongk@nu.ac.th

นางสาวสุชาดา สังข์นาค

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับกลุ่มงานบริหาร
โทรศัพท์สายใน 2557
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2557
E-mail suchadas@nu.ac.th

นายภาณุพงษ์ แซ่เตีย

ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ
โทรศัพท์สายใน 2571
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2571
E-mail panupongsa@nu.ac.th

นายภานุวัฒน์ คำจันทร์

ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ
โทรศัพท์สายใน 3968
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 3968
E-mail phanuwatk@nu.ac.th

นายทศพล จันทร์พวง

ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ ระดับกลุ่มงานบริหาร
โทรศัพท์สายใน 2556
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2556
E-mail tothsaponj@nu.ac.th

นางสาวสิริรัตน์ ไกรกลิ่น

ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ
โทรศัพท์สายใน 2557
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2557
E-mail siriratk@nu.ac.th

นางสาวชนิสรา นุ่มน้อย

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ
โทรศัพท์สายใน 2568
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2568
E-mail chanisaran@nu.ac.th

นางสาวปาริฉัตร นามผาน

ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ
โทรศัพท์สายใน 2568
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 2568
E-mail parichatna@nu.ac.th

นายสุรัตน์ พูลเขตร์กิจ

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับชำนาญการ
โทรศัพท์สายใน 3009
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 3009
E-mail suratp@nu.ac.th

นายชัยพร คำเจริญคุณ

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ
โทรศัพท์สายใน 3007
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 3007
E-mail chaiyapornk@nu.ac.th

นายนะรัตร์ คงสวัสดิ์

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ
โทรศัพท์สายใน 3008
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 3008
E-mail naratk@nu.ac.th

นางสาวศิริวรรณ ป้อมบุญมี

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ
โทรศัพท์สายใน 3006
โทรศัพท์สายนอก 0 5596 3006
E-mail siriwanpo@nu.ac.th

Message us