Online DataBase

Academic Search Ultimate

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals)มากกว่า 5000 ชื่อเรื่อง

Manual


ACM Digital Library

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน

Manual


ADIS Journal Collection

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม 22 รายการ ครอบคลุมเนื้อหาด้านเภสัชกรรม ให้บริการ ตั้งแต่ ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน


AIP : American Institute of Physics

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านฟิสิกส์ ของสถาบัน American Institute of Physics ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 12 รายการ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999-ปัจจุบัน


American Chemical Society Journal (ACS)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

Manual


Annual Reviews

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้าน Biomedical, Life Science, Physical Science, Social Science ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 31 รายการ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001-ปัจจุบัน

Manual


APS

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านฟิสิกส์ ของสถาบัน American Physical Society ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 10 รายการ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001-ปัจจุบัน


ASCE

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิศวกรรมโยธา ของสถาบัน American Society of Civil Engineers ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 33 รายการ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984-ปัจจุบัน

Manual


ASME

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิศวกรรมเครื่องกล ของสถาบัน American Society of mechanical Engineers ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มไม่น้อยกว่า24 รายการ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ.2002-ปัจจุบัน

Manual


Bangkokpost E-Newspaper

The Bangkok Post is “The Newspaper You Can Trust”. We pride ourselves on our accurate, neutral and balanced reporting of trends and events affecting Thailand, Asia and the world.
User Name : libnuread@gmail.com
Password : nulib05596


Business Source Ultimate

ฐานข้อมูลวารสาร นิตยสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 2,660 ชื่อ ครอบคลุมเนื้อหาด้านการบัญชี การบริหาร การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ และการตลาด ให้บริการตั้งแต่ ค.ศ. 1930-ปัจจุบัน

Manual


CINAHL Complete

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมเนื้อหาด้านพยาบาลศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 1,300 ชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ.1937-ปัจจุบัน

Manual

Video


EBSCO Opendissertion

OpenDissertations is an open-access database built to assist researchers in locating both historic and contemporary dissertations and theses. Created with the generous support of the H.W. Wilson Foundation and the Congregational Library & Archives in Boston, it incorporates EBSCO’s previously released American Doctoral Dissertations, and features additional dissertation metadata contributed by select colleges and universities from around the world. Providing researchers with citations to graduate research across a span of time, from the early 20th century to the present, this database will continue to grow through regular updates and new partnerships with graduate degree-granting institutions.


Emerald Management

มีบทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 210 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ 9 สาขาวิชา ได้แก่
1) Accounting, Finance & Economics
2) Business, Management & Strategy
3) Tourism & Hospitality Management
4) Marketing
5) Information & Knowledge Management
6) HR, Learning & Organization Studies
7) Operations, Logistics & Quality
8) Property Management & Built Environment
9) Public Policy & Environmental Management

Manual


Engineering Source

เป็นฐานข้อมูลออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและนักวิจัยด้านวิศวกรรม โดย Collection นี้ของเนื้อหาที่ครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมจำนวนมาก เช่น วิศวกรรมการบิน ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล สิ่งแวดล้อม ซอฟต์แวร์
• สิ่งพิมพ์ฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,600 ชื่อเรื่อง
• ดรรชนีและบทคัดย่อของนิตยสาร วารสารและ สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการกว่า 3,000 ชื่อเรื่อง


Full Text finder (A to Z)

เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการ ในการเข้าใช้วารสารออนไลน์ ผู้ใช้สามารถสืบค้นรายชื่อวารสารภาษาอังกฤษที่มีให้บริการผ่านฐานข้อมูลและวารสารออนไลน์ที่ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรบอกรับ การสืบค้นผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นด้วยคำสำคัญของชื่อวารสาร หรือ เรียกดูรายชื่อวารสารตามลำดับอักษร และตามหัวเรื่องของวารสาร พร้อมกับเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลที่มีวารสารชื่อนั้น ๆ ให้บริการ ซึ่งสามารถเลือกอ่านและเรียกดูเอกสารฉบับเต็มได้อย่างรวดเร็ว

Manual


IEEE Electronic Library (IEL)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก Electronics Engineers (IEEE) ประกอบด้วยวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม เอกสารมาตรฐานของ IEEE มากกว่า 4,600,000 รายการ

Manual


iG Library

iG Library (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลออนไลน์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ที่รวบรวมหนังสือ และเนื้อหาจากสำนักพิมพ์ต่างๆ จากทั่วโลกกว่า 40 สำนักพิมพ์ มีหนังสือมากกว่า 62,000 รายชื่อ ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา เช่น Asian Studies, Business and Management, Engineering, General and Others, Humanities and Social Science, Law, Medical and Health Science, Science, University Presses สามารถ Print, Copy, Download, , Checkout มาพร้อมกับเครื่องมือในการสืบค้นต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีตัวอ่าน iViewer สามารถใช้งานได้ บน Smart Phone และ Tablet แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ PDF File และรองรับการแปลมากกว่า 40 ภาษา

Video


Journals@Ovid : LWW High Impact Collection

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ของสำนักพิมพ์ Lippincott Williams & Wilkins (LWW) ให้วารสารฉบับเต็ม เป็นวารสารที่มีดัชนีวัดคุณภาพของวารสาร (impact factor) ที่ได้รับการอ้างอิงอยู่ในระดับสูง ไม่ติด embargoes และมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพการแพทย์

จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งาน : สามารถสืบค้นข้อมูลได้ 1ผู้ใช้พร้อมกัน (Concurrent Users) ต่อ 1 วารสาร ภายใต้ IP Address ของมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาในการเข้าใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2567


JoVE (Journal of Visualized Experiments)

บทความแบบวิดีโอ ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิศวกรรมชีวเวช (Bioengineering), ชีววิทยา (Biology), วิศวกรรม (Engineering), ภูมิคุ้มกันวิทยาและการติดเชื้อ (Immunology and Infection), การแพทย์ (Medicine) และ ประสาทวิทยา (Neuroscience) ให้บริการตั้งแต่ ค.ศ. 2006-ปัจจุบัน


JSTOR

วารสารวิชาการฉบับย้อนหลังที่ให้ทั้งเอกสารฉบับเต็มและบทคัดย่อมากกว่า 2,000ชื่อ และ หนังสือกว่า 25,000 ชื่อ และข้อมูลปฐมภูมิกว่า 2 ล้านรายการ ครอบคลุมเนื้อหาสหสาขาวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์, รัฐศาสตร์และสังคมวิทยา การศึกษา, คณิตศาสตร์และสถิติด้านการศึกษา, ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และปรัชญา


Matichon e-Library

ฐานขอมูลข่าวจากบริษัทมติชนจำกัด ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2540 และช้ากว่าปัจจุบัน 2 วัน ให้บริการข่าวจำนวน 10 หมวด อาทิเช่น อุตสาหกรรมและการบริการ การก่อสร้างและพัฒนาที่ดิน เศรษฐกิจและการเงิน การเมือง วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เป็นต้น จากข้อมูลข่าวหนังสือพิมพ์จำนวน 4 ชื่อ ได้แก่  มติชน (รอบเช้า/รอบบ่าย), ข่าวสด (รอบเช้า/รอบบ่าย), ประชาชาติธุรกิจ และมติชนสุดสัปดาห์
User Name : nsu01
Password : apr19

Manual


Micromedex ® Healthcare Series Drug Information Package

ฐานข้อมูลที่รวบรวมแหล่งข้อมูลทางคลินิกตามหลักฐาน (Evidence based) การจัดการยา โรค และพิษวิทยา เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยและการตัดสินใจในการรักษา ได้แก่ DRUGDEX Systemx, Drug Interactions, Index Nominum, IV Compatibility, Formulary, PDR®, Drug Identification, MARTINDALE


Nursing Reference Center Plus

เครื่องมืออ้างอิงที่ออกแบบมาเพื่อเป็นคู่มือสำหรับพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ให้ข้อมูลทางคลินิกที่เกี่ยวข้องอย่างตรงจุดของการดูแลรักษา ฐานข้อมูลนี้เหมาะสำหรับพยาบาล ผู้บริหารกิจการทางด้านพยาบาล นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลและบรรณารักษ์ เป็นข้อมูลอ้างอิงทางคลินิกที่ดีที่สุดและใหม่ล่าสุดจากเอกสารฉบับเต็มจำนวน นับพัน

Manual


ProQuest & Chadwyck-Healey databases

ProQuest provides subscription access to enormous collections of premium journal contents and dissertations. Use ‘Redirector Link Generator’ or syntaxes listed below for Chadwyck databases.

Manual


SAGE

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 500 ชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ.1999-ปัจจุบัน


SAGE Research Methods(ทดลองใช้ – 30 มิถุนายน 2566)

ให้ข้อมูลหนังสือมากกว่า 1,000 เล่ม บทความในวารสาร กรณีศึกษาจากโครงการวิจัยจริงกว่า 2,200 กรณี ชุดข้อมูลการสอนมากกว่า 500 ชุด เพื่อช่วยให้นักเรียนเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการฝึกฝนจริง คอลเลคชันวิดีโอมากกว่า 1,200 รายการ ที่จะเป็นตัวช่วยในการทำวิจัย สถิติ

Science Direct

เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่
1) Agricultural and Biological Sciences
2) Computer Science
3) Engineer
4) Social Sciences
สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.2010 – ปัจจุบัน

Manual


Scopus

ฐานข้อมูลอ้างอิงบรรณานุกรมและบทคัดย่อ ครอบคลุมผลงานวิจัยจากทั่วโลกมีเนื้อหาสหสาขาวิชา ด้วยเครื่องมือประเมินผลและวิเคราะห์การอ้างอิงด้วยตัวชี้วัดในวารสาร

Manual


Sociology Source Ultimate

Sociology Source Ultimate provides the must-have materials for students studying aspects of human behavior and interaction. Coverage of topics ranges from gender identity, marriage and family, to demographics, political sociology, religion and socio-cultural anthropology.


SpringerLink – Journal

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยวารสารและเอกสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,800 ชื่อ จากข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน

Manual


Thai Digital Collection

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม

Manual


The New England Journal of Medicine

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 1 ชื่อ ครอบคลุมด้านศัลยกรรม และการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1980-ปัจจุบัน


UpToDate

ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ที่ให้ข้อมูลและช่วยการตัดสินใจ ด้วยเนื้อหาครอบคลุมมากึง 20 สาขาวิชาทางการแพทย์ รวมถึงข้อมูลสำหรับผู้ป่วย ฐานข้อมูลยา เป็นต้น

New User interface Guide in Thai

Registration and Reverificationual


Wiley

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,000 รายการ ครอบคลุมเนื้อหาสหสาขา ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ กฎหมาย การเงิน บัญชี ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ และศิลปะ ให้บริการตั้งแต่ ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน

Manual


Message us