สำนักหอสมุด เข้าร่วมกิจกรรม “สงกรานต์ 4 ภาค” ประจำปี 2566

วันที่ 11 เมษายน 2566 รศ.ดร.เภสัชกรหญิง รัตติมา จีนาพงษา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด เข้าร่วมกิจกรรม “สงกรานต์ 4 ภาค” ประจำปี 2566 ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พร้อมทั้งสรงน้ำพระพุทธรูป และรูปหล่อองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก่อนจะขอพรจากคณาจารย์อาวุโส และผู้บริหารมหาวิทยาลัย

Message us