คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มอบกระเช้าดอกไม้ – ของที่ระลึก แสดงความยินดีให้กับ รศ. ดร.เภสัชกรหญิง รัตติมา จีนาพงษา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

วันที่ 4 เมษายน 2566 รศ.ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีให้กับ รศ. ดร.เภสัชกรหญิง รัตติมา จีนาพงษา เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 5 เมษายน 2566 รศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ รศ. ดร.เภสัชกรหญิง รัตติมา จีนาพงษา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมกับเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการของสำนักหอสมุด

Message us