สำนักหอสมุด ม.นเรศวร เข้ารับเกียรติบัตรจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และตัวแทนสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับมอบเกียรติบัตรจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ ในโอกาส
1. รศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ได้รับการยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณให้เป็นบุคคลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดประจำปี 2565

2. ที่ผ่านการประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2565 โดยคณะกรรมการสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ

ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่ความยั่งยืน (Library Development Towards Sustainability) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2565 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท กทม.

Message us