รายชื่อฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดบอกรับประจำปี 2566

สำนักหอสมุด มีการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์นอกเหนือจากสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับอีกจำนวน 15 รายชื่อ Ebooks อีก 4 ฐาน และ E-journal 6 รายชื่อ นอกจากนี้ยังบอกรับ Scopus อีกด้วย

ฐานข้อมูลที่บอกรับดังนี้

ADIS Journal Collectionวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม 22 รายการ ครอบคลุมเนื้อหาด้านเภสัชกรรม ให้บริการ ตั้งแต่ ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน
AIP : American Institute of Physicsฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านฟิสิกส์ ของสถาบัน American Institute of Physics ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 12 รายการ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999-ปัจจุบัน
Annual Reviewsฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้าน Biomedical, Life Science, Physical Science, Social Science ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 31 รายการ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001-ปัจจุบัน
APSฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านฟิสิกส์ ของสถาบัน American Physical Society ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 10 รายการ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001-ปัจจุบัน
ASCEฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิศวกรรมโยธา ของสถาบัน American Society of Civil Engineers ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 33 รายการ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984-ปัจจุบัน
ASMEฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิศวกรรมเครื่องกล ของสถาบัน American Society of mechanical Engineers ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มไม่น้อยกว่า24 รายการ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ.2002-ปัจจุบัน
Business Source Ultimateฐานข้อมูลวารสาร นิตยสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 2,660 ชื่อ ครอบคลุมเนื้อหาด้านการบัญชี การบริหาร การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ และการตลาด ให้บริการตั้งแต่ ค.ศ. 1930-ปัจจุบัน
CINAHL Completeฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมเนื้อหาด้านพยาบาลศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 1,300 ชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ.1937-ปัจจุบัน
JoVE (Journal of Visualized Experiments)บทความแบบวิดีโอ ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิศวกรรมชีวเวช (Bioengineering), ชีววิทยา (Biology), วิศวกรรม (Engineering), ภูมิคุ้มกันวิทยาและการติดเชื้อ (Immunology and Infection), การแพทย์ (Medicine) และ ประสาทวิทยา (Neuroscience) ให้บริการตั้งแต่ ค.ศ. 2006-ปัจจุบัน
JSTORวารสารวิชาการฉบับย้อนหลังที่ให้ทั้งเอกสารฉบับเต็มและบทคัดย่อมากกว่า 2,000ชื่อ และ หนังสือกว่า 25,000 ชื่อ และข้อมูลปฐมภูมิกว่า 2 ล้านรายการ ครอบคลุมเนื้อหาสหสาขาวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์, รัฐศาสตร์และสังคมวิทยา การศึกษา, คณิตศาสตร์และสถิติด้าน
Micromedex ® Healthcare Series Drug Information Packageฐานข้อมูลที่รวบรวมแหล่งข้อมูลทางคลินิกตามหลักฐาน (Evidence based) การจัดการยา โรค และพิษวิทยา เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยและการตัดสินใจในการรักษา ได้แก่ DRUGDEX Systemx, Drug Interactions, Index Nominum, IV Compatibility, Formulary, PDR®, Drug Identification, MARTINDALE
ProQuest &
Chadwyck-Healey databases
ครอบคลุมงานวิจัยและกลุ่มหัวเรื่อง ศิลปะ ธุรกิจ การแพทย์ & และอนามัย ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม & และภาษา วิทยาศาสตร์ & และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์เนื้อหาจากแหล่งข้อมูลทุกประเภท ProQuest ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลประวัติศาสตร์ได้จากแหล่งข้อมูล หนังสือพิมพ์ ปริญญานิพนธ์และ วิทยานิพนธ์ (ProQuest คือ สถานที่เก็บรักษาปริญญานิพนธ์ในรูปแบบดิจิตอลอย่างเป็นทางการสำหรับหอสมุดแห่งชาติแห่งสหรัฐอเมริกา) วารสารวิชาการ การแพร่ภาพและเสียงโทรทัศน์และวิทยุ บริการสื่อสารแบบมีสายและสื่อประชาสัมพันธ์ รายงานและข้อมูลสรุปประจำปีของบริษัท หนังสือ เอกสารภาครัฐและที่จัดเก็บ แผนที่
 SAGEฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 500 ชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ.1999-ปัจจุบัน
 Wileyวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,000 รายการ ครอบคลุมเนื้อหาสหสาขา ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ กฎหมาย การเงิน บัญชี ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ และศิลปะ ให้บริการตั้งแต่ ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน
 Matichon e-Libraryฐานขอมูลข่าวจากบริษัทมติชนจำกัด ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2540 และช้ากว่าปัจจุบัน 2 วัน ให้บริการข่าวจำนวน 10 หมวด อาทิเช่น อุตสาหกรรมและการบริการ การก่อสร้างและพัฒนาที่ดิน เศรษฐกิจและการเงิน การเมือง วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เป็นต้น จากข้อมูลข่าวหนังสือพิมพ์จำนวน 4 ชื่อ ได้แก่  มติชน (รอบเช้า/รอบบ่าย), ข่าวสด (รอบเช้า/รอบบ่าย), ประชาชาติธุรกิจ และมติชนสุดสัปดาห์

รายชื่อ Ebooks

Access Medicine

ครอบคลุมเนื้อหาทางการแพทย์และคลินิกไม่น้อยกว่า 80 รายการ ประกอบด้วยตำราทางแพทย์ชั้นนำที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก เช่น Harrison’s Principles of Internal Medicine และ CURRENT Medical Diagnosis & Treatment ข้อมูลยา คู่มือผู้ป่วย วิธีการดูแล แบบฝึกหัดทางการแพทย์ คู่มือการรักษา วิดีโอคลิป รวมถึงเครื่องมือต่างๆ

Bookcaze

บริการ e-book ที่เหมือนการอ่านหนังสือจริงๆ ไม่ว่าการไฮไลท์ การจดโน้ต และบทคัดย่อ พร้อมทั้งมีฟังค์ชั่นการแปลภาษาและอื่นๆที่ตอบโจทย์ผู้อ่าน มีหนังสือจากสำนักพิมพ์ชั้นนำต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ธรรมนิติ, Inside books, Khembrand, Men Enterprise, นานมี, Pannbooks, People Media, สมิต, มติชน, หมอชาวบ้าน

Gale eBooks

Gale eBooks – ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากทางสำนักพิมพ์ Gale ใช้งานง่ายไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้ ไม่ต้องยืม-คืน ใช้งานในรูปแบบ Text (HTML) และ PDF มาพร้อมกับเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น การอ่านให้ฟัง (MP3), การแปลภาษา, การ Highlight หรือเพิ่มบันทึกลงในเนื้อหา, การส่งออกเนื้อหาไปยัง Cloud เช่น GoogleDrive/MS OneDrive, การสร้างบรรณานุกรมอัตโนมัติ เป็นต้น

iG Library

iG Library (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลออนไลน์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ที่รวบรวมหนังสือ และเนื้อหาจากสำนักพิมพ์ต่างๆ จากทั่วโลกกว่า 40 สำนักพิมพ์ มีหนังสือมากกว่า 62,000 รายชื่อ ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา เช่น Asian Studies, Business and Management, Engineering, General and Others, Humanities and Social Science, Law, Medical and Health Science, Science, University Presses สามารถ Print, Copy, Download, , Checkout มาพร้อมกับเครื่องมือในการสืบค้นต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีตัวอ่าน iViewer สามารถใช้งานได้ บน Smart Phone และ Tablet แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ PDF File และรองรับการแปลมากกว่า 40 ภาษา

LWW-Health Library Premium Basic Science

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตำราทางแพทย์ฉบับเต็มของสำนักพิมพ์ Lippincott Williams & Wilkins (LWW) ไม่น้อยกว่า 60 ชื่อ ครอบคลุมเนื้อหาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Message us