บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าใช้บริการด้วย QRCode ได้แล้ว

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 สำนักหอสมุดได้ปรับปรุงขั้นตอนการเข้าใช้บริการด้วย QRCode จากเดิมใช้ได้เฉพาะ นิสิตและนักเรียนมัธยมสาธิต เท่านั้น

โดยให้บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าใช้ได้แล้ว

  1. สร้างQRcode ได้ที่เว็บ https://www.lib.nu.ac.th/g/stdqrcode/
  2. ล็อกอินด้วย NU Account
  3. เมื่อได้ QRCode แล้วนำไปสแกนที่ช่องสแกน QRCode ที่ประตู
QRcode สแกนที่ช่อง สแกน QRCode

*ใช้ได้ทั้งสำนักหอสมุด IRAZone และห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

**การยืมหนังสือ หรือการใช้ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม ยังต้องแสดงบัตรตัวจริงเท่านั้น

*หมายเหตุ ประตูทางเข้ามีให้ใช้ทั้ง บัตรประชาชน (สำหรับบุคคลภายรนอก) / QRcode / บัตรนิสิตและบัตรสมาชิกห้องสมุด
Message us