Endnote

Endnote

โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการจัดการกับรายการบรรณานุกรม หรือ รายการอ้างอิงที่สนับสนุนการทำงานบนระบบปฎิบัติการ Mac OS10.10, Window 10 หรือสูงกว่า สามารถจัดการรายการบรรณานุกรม, รูปภาพ และเอกสาร PDF และไฟล์ประเภทต่างๆ


Message us