การจัดหมวดหมู่หนังสือLC: (Library of Crongress Classification)

สำนักหอสมุดได้จัดแบ่งหมวดหมู่ ตามระบบ LC ดูรายละเอียดเพิ่มเพิ่มได้ที่ https://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/ ดังนี้

โดยการกำหนดหมวดหมู่ตามหนังสือสาขาต่าง ๆ แบ่งเป็น  20  หมวดใหญ่ใช้อักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ A – Z ยกเว้น I Q W X Y   ผสมกับตัวเลขอารบิค   ตั้งแต่เลข  1-9999    และอาจเพิ่มจุดทศนิยมกับตัวเลขได้อีกหมวดใหญ่ทั้ง  20  หมวด   มีดังนี้

A ความรู้ทั่วไป (General Works)
B ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา (Philosophy Psychology, Religion)
C ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ (Auxiliary Sciences of History)
D ประวัติศาสตร์ทั่วไป และประวัติศาสตร์โลกเก่า (History : General and Old World)
E-F ประวัติศาสตร์ : อเมริกา (History : America)
G ภูมิศาสตร์ โบราณคดี นันทนาการ (Geography, Antropology, Recreation)
H สังคมศาสตร์ (Social Sciences)
J รัฐศาสตร์ (Political Science)
K กฎหมาย (Law)
L การศึกษา (Education)
M ดนตรี (Music and Books on Music)
N ศิลปกรรม (Fine Arts)
P ภาษาและวรรณคดี (Philology and Literatures)
Q วิทยาศาสตร์ (Science)
R แพทยศาสตร์ (Medicine)
S เกษตรศาสตร์ (Agriculture)
T เทคโนโลยี (Technology)
U ยุทธศาสตร์ (Military Science)
V นาวิกศาสตร์ (Naval Science)
Z บรรณานุกรม และบรรณารักษศาสตร์ (Bibliography, Library Science

โดยแบ่งตามหมวดย่อยดังนี้

A ความรู้ทั่วไป

AC รวมเรื่องชุด
AZ ประวัติทั่วไปของความรู้ และการเรียนรู้

B   รวมเรื่องปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา

BC ตรรกวิทยา
BD อภิปรัชญา ญาณวิทยา
BF จิตวิทยา
BH สุนทรียศาสตร์
BJ จริยศาสตร์
BL ศาสนา ศาสนาทั่วไป
BM ศาสนายิว

C ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ 

CA ปรัชญาทางประวัติศาสตร์
CB ประวัติศาสตร์อารยธรรม
CC โบราณสถาน
CD เอกสารโบราณ ตัวเขียนโบราณ
CE ปฏิทิน เวลา
CJ เหรียญโบราณ
CN จารึกโบราณ
CR ตราประจำตระกูล
CS วงศ์วาน
CT ชีวประวัติ

D ประวัติศาสตร์ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา 

DA ประวัติศาสตร์ประเทศอังกฤษ
DB ประวัติศาสตร์ประเทศออสเตรเลีย-ฮังการี
DC ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส
DD ประวัติศาสตร์เยอรมันนี
DE วัตถุโบราณทรงคุณค่า
DF ประวัติศาสตร์กรีก
DG ประวัติศาสตร์อิตาลี
DH-DJ ประวัติศาสตร์เนเธอร์แลนด์
DH ประวัติศาสตร์เบลเยี่ยม
DJ ประวัติศาสตร์ฮอลแลนด์
DK ประวัติศาสตร์รัสเซีย โปแลนด์ ฟินแลนด์ รัสเซียในทวีปเอเซีย
DI ประวัติศาสตร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก ไอซ์แลนด์ นอร์เวร์ สวีเดน
DP ประวัติศาสตร์สเปน โปรตุเกส
DQ ประวัติศาสตร์สวิสเซอร์แลนด์
DR ประวัติศาสตร์ตุรกี และรัฐแถบทะเลบอลข่าน
DS ประวัติศาสตร์เอเชีย
DT ประวัติศาสตร์แอฟริกา
DU ประวัติศาสตร์ออสเตรเลีย และดินแดนในมหาสมุทรใกล้เคียง
DX ประวัติศาสตร์ยิปซี

E ประวัติศาสตร์ทั่วไปของอเมริกาและสหรัฐอเมริกา
F ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา

G ภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา นันทนาการ
G ภูมิศาสตร์ (ทั่วไป), แผนที่
GA คณิตศาสตร์ภูมิศาสตร์, การทำแผนที่
GB ภูมิศาสตร์กายภาพ
GC มหาสมุทร และภูมิศาสตร์ของมหาสมุทร
GF นิเวศวิทยาของมนุษย์, มานุษยวิทยา
GN มานุษยวิทยา ชาติพันธุ์วิทยา
GR คติชนวิทยา
GT มารยาท ประเพณี
GV กีฬา และบันเทิง เกมส์ต่างๆ

H สังคมศาสตร์ทั่วไป

H สังคมศาสตร์ทั่วไป
HA สถิติ
HB ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
HC ประวัติและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ผลิตผลชาติ
HD ประวัติเศรษฐกิจ สภาพการณ์และองค์การของการเกษตรและอุตสาหกรรมด้านที่ดินสหกรณ์ แรงงาน และอุตสาหกรรม
HE การขนส่งและการคมนาคม
HF การพาณิชย์
HG การเงิน ธนาคาร เครดิต การแลกเปลี่ยน การลงทุน และการประกัน
HJ การเงินภาคเอกชน
HI สังคมวิทยา
HN ประวัติศาสตร์ของสังคม การปฏิรูปสังคม และกลุ่มในสังคม
HQ ครอบครัว การแต่งงาน สตรี
HS สมาคม สมาคมลับ สโมสร
HT ชุมชน ชุมชนเมือง ชุมชนชนบท ชนชั้นของสังคม ชนชั้นกรรมกร เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์
HV สวัสดิภาพสังคม สังคมที่มีปัญหา การแก้ไข อาชญากรรม
HX สังคมนิยม คอมมิวนิสต์ อนาธิปไตย

J รัฐศาสตร์ 

J เอกสาร เอกสารทางราชการของประเทศสหรัฐอเมริกาและชาติอื่นๆ
JA รัฐศาสตร์ทั่วไป
JC ทฤษฎีของรัฐ
JF ประวัติรัฐธรรมนูญ และการบริหารทั่วไป
JK ของสหรัฐอเมริกา
JL ของรัฐต่างๆของสหรัฐอเมริกา
JN ของทวีปยุโรป
JQ ของทวีปเอเซีย อัฟริกา ออสเตรเรีย และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก
JS รัฐบาลท้องถิ่น
JY อาณานิคม การอพยพเข้าและออก
JX กฎหมายระหว่างประเทศ

K กฎหมายทั่วไป (Law (General)

KB กฎหมายโบราณ กฎหมายโรมันและระบบกฎหมายที่ปกครองโดยพระ
KDกฎหมายของสหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์
KEกฎหมายของแคนาดา
KF กฎหมายของสหรัฐอเมริกา
KG กฎหมายของลาตินอเมริกา
KH กฎหมายของอเมริกาใต้
KJ กฎหมายของยุโรป (ยุโรปตะวันตก)
KK กฎหมายของเยอรมนี
KL กฎหมายของยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ และยุโรปเหนือ สแกนดิเนเวีย
KM กฎหมายของสหภาพโซเวียต
KP กฎหมายของเอเซีย เอเซียตะวันตกเฉียงใต้ ตะวันออกใกล้ และเอเซียใ่ต้
KQ กฎหมายของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกไกล
KR กฎหมายของแอฟริกา
KT กฎหมายของออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แอนตาร์กติกา

L การศึกษา

LA เรื่องทั่วไปของการศึกษา และประวัติการศึกษา
LB ทฤษฎีและการปฏิบัติ จิตวิทยาการศึกษา การสอน
LC รูปแบบการศึกษาพิเศษ การสัมพันธ์ การประยุกต์ใช้
LD มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
LE ของอเมริกาอื่นๆ
LF ของทวีปยุโรป
LG ของเอเซีย อัฟาริกา หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิค
LH วารสารของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียน
LJ วิทยาลัยในเครือ และสิ่งพิมพ์ของวิทยาลัย
LT ตำรา (ตำราทั่วไป)

M ดนตรี
M โน้ตเพลง
ML เรื่องราวทางดนตรี
MT ทฤษฎี และการสอนทางดนตรี

N ศิลปกรรม
N เรื่องทั่วๆไป นิทรรศการ และการแสดง
NA สถาปัตยกรรม
NB ปฏิมากรรม และศิลปที่เกี่ยวข้อง
NC งานกราฟิก การวาด และการออกแบบ
ND จิตรกรรม
NE การแกะสลัก ภาพพิมพ์
NK ศิลปกรรมประยุกต์ทางอุตสาหกรรม การตกแต่ง เครื่องประดับ

P ภาษาและวรรณคดี
P ปรัชญาภาษาศาสตร์และสัทศาสตร์
PA ปรัชญาและวรรณคดีกรีกและละติน
PB วรรณคดี และภาษาเซลติค(ไอริช เวลล์ กัลลิค)
PC ภาษาตระกูลโรมัน(อิตาเลียน ฝรั่งเศส สเปน ปอร์ตุเกส)
PD ภาษาตระกูลเยอรมัน ภาษาตระกูลสแกนดิเนเวีย
PE ภาษาอังกฤษ
PF ภาษาดัช
PG ภาษาและวรรณคดีของสลาฟ ลิทัวเนีย อัลบาเนียน ลัสเซียน สโลวัค โปลิช
PH ภาษาและวรรณคดีของฟินโน ฮังกาเรียน
PJ ภาษาและวรรณคดีของชนชาติอาหรับ ตุรกี เปอร์เซีย เฮมาติคเซมิติค
PK ภาษาและวรรณคดีอินโด-อิหร่าน อินโด-อารยัน อมีเนียน
PL ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ประเทศในหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิคอัฟริกา
PM ภาษาและวรรณคดีอินเดียนแดงอเมริกัน และภาษาพิเศษอื่นๆ
PN ประวัติทางภาษาและวรรณคดี ทั่วไป
PQ วรรณคดีโรมัน
PR วรรณคดีอังกฤษ
PS วรรณคดีอเมริกัน
PT วรรณคดีเยอรมันและสแกนดิเนเวียน
PZ วรรณคดีนวนิยายและวรรณกรรมวัยรุ่น

Q วิทยาศาสตร์

QA คณิตศาสตร์
QB ดาราศาสตร์
QC ฟิสิกส์
QD เคมี
QE ธรณีวิทยา
QH ธรรมชาติวิทยา
QK พฤกษศาสตร์
QL สัตว์ศาสตร์
QM กายวิภาค
QP สรีรศาสตร์
QR บัคเตรีวิทยา

R แพทย์ศาสตร์
R เรื่องทั่วไปทางการแพทย์
RA การแพทย์ของรัฐ เอกสาร สาธารณสุข โรงพยาบาล
RB อายุรเวช เวชศาสตร์
RC การฝึกทางการแพทย์
RD ศัลยกรรม
RE จักษุแพทย์
RF หู หลอดลม คอ (Otology Phenology Laryngology)
RG นรีเวชวิทยา
RJ Peadiatrics
RK ทันตแพทย์
RL ผิวหนัง (Dermatorogy)
RM อายุรแพทย์
RS เภสัชวิทยา และสารตัวยา
RT พยาบาลศาสตร์
RY รังษี (Thomsonain eclectic medicine)
RX Homeopathy
RZ โรงเรียนและศิลปทางการแพทย์

S เกษตรศาสตร์ พืช และสัตว์ และอุตสาหกรรมเกี่ยวข้อง
S เกษตรกรรมทั่วไป ดิน ปุ๋ย การจัดการไร่นา
SB การเพาะปลูก ไร่นา สวนผลไม้ การจัดการสวน สวนสาธารณะ แมลงและโรค
SD ป่าไม้
SF ปศุสัตว์ และสัตว์แพทย์
SH การเลี้ยงปลา การประมง
SK การล่าสัตว์ และเครื่องป้องกัน

T เทคโนโลยี
T เทคโนโลยีทั่วไป
TA-TH อาคาร ตึก และวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
TA วิศวกรรมโยธา
TC วิศวกรรมชลประทาน
TD วิศวกรรมสุขาภิบาล
TE ถนนและทางสัญจร
TF ทางรถไฟ
TG สะพาน และหลังคา
TH การก่อสร้าง ตึกอาคาร
TJ วิศวกรรมเครื่องกล
TK วิศวกรรมไฟฟ้าและอุตสาหกรรม
TL รถยนต์และเครื่องบิน
TN อุตสาหกรรมเหมืองแร่
TP เทคโนโลยี่ทางเคมี
TR การถ่ายภาพ
TS โรงงานผลิตภัณฑ์
TT การค้าที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม
TX คหกรรมศาสตร์

U การทหาร กองทัพ
U งานทั่วไปของกิจการทหาร
UA กองทัพ การจัดกำลังกองทัพ การกระจายกำลัง
UB การบริหารกองทัพ
UC การบำรุง และการขนส่งกองทัพ
UD ทหารราบ
UE ทหารม้า
UF ทหารปืนใหญ่
UG วิศวกรรมทหาร
UH การแพทย์การทหาร และสุขาภิบาลกองทัพ

V การทหารเรือ
V เรื่องทั่วไปของกองทัพเรือ
VA ทหารเรือ การจัดกองทัพเรือ การกระจายกำลัง
VB การบริหารกองทัพเรือ
VC การซ่อมบำรุง
VE นาวิกโยธิน
VF สรรพวุธ
VG การแพทย์ทหารเรือ และสุขาภิบาล
VK การเดินเรือ
VM การต่อเรือ วิศวกรรมต่อเรือ

Z บรรณารักษศาสตร์/สารนิเทศศาสตร์/ห้องสมุด/หนังสือ/อุตสาหกรรมหนังสือและการค้า/ บรรณานุกรม

Message us