สำนักหอสมุด ม.นเรศวร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการสืบค้นและเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ และการใช้โปรแกรม Endnote 21 สำหรับงานวิชาการและวิจัย”

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 สำนักหอสมุด ม.นเรศวร ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการสืบค้นและเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ และการใช้โปรแกรม Endnote 21 สำหรับงานวิชาการและวิจัย” วิทยากรโดย นายจีรวัฒน์ พรหมพร บริษัทบุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร CITCOMS ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Message us