กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจัดทำคลังปัญญาดิจิทัลด้วยระบบ DSpace

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 สำนักหอสมุด ม.นเรศวร ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจัดทำคลังปัญญาดิจิทัลด้วยระบบ DSpace ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารแสงเทียน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวข้อในการบรรยาย มีดังนี้

– ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพสินทางปัญญาในยุคดิจิทัล โดย ดร.ศศิธร ติณะมาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคคลและองค์กร

– การจัดทำ E-Book โดย นายทศพล จันทร์พวง นักเอกสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศ

– รูปแบบการลงรายการ Metadata โดย นางสาวกิ่งกาญจน์ สิงห์กวาง บรรณารักษ์ งานวิเคราะห์ทรัพยากรฯ

– การเตรียมข้อมูล จากเอกสารสู่ไฟล์ดิจิทัล – มาตรฐานรูปแบบไฟล์ ในการจัดเก็บข้อมูล โดย นางลำแพน นาคท่าโพ นักเอกสารสนเทศ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และนางสาวปัทมา บูระมาน นักเอกสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

– เครื่องมือสำหรับบริหารจัดการคลังปัญญา – การจัดเก็บข้อมูลด้วย DSpace – สัญญาอนุญาตการใช้งานแบบเปิด สำหรับการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล โดย นางสาวพรทิพย์ อาจวิชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

ก่อนจะเริ่มทำ Work shop การลงข้อมูลด้วย DSpace และ พูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นความรู้กับปัญหาในการนำข้อมูลเข้าคลังปัญญาฯ พร้อมข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ

#ทีมมอนอ#มหาวิทยาลัยนเรศวร #NaresuanUniversity #สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร #NULibrary#NUIR

Message us