ฐานข้อมูล Sage Journals

#แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ #SageJournals

📣👩‍💻จะปิดเทอมหรือเปิดเทอม หากท่านต้องการบทความ เพื่อทำวิจัย ประกอบการเรียนรู้ สำนักหอสมุด ขอแนะนำฐานข้อมูล Sage ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 500 รายชื่อ ครอบคลุมเนื้อหาสหสาขา ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ ให้บริการตั้งแต่ ค.ศ. 1999-ปัจจุบัน ค้นหาข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

✅สืบค้น research journals ด้วย Keyword ได้ทั้ง Basic Search และ Advanced Search

✅สืบค้นแบบแยกตามสาขาวิชา Browse journals by discipline

——————

📍เข้าใช้งานได้ที่:

https://journals.sagepub.com/

www.lib.nu.ac.th เลือก ฐานข้อมูล online

https://my.openathens.net/

นิสิต อาจารย์ บุคลการ มน. เข้าใช้งานด้วย nu account

————–

🌐Website: www.lib.nu.ac.th

📲Facebook: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University Library

Message us