แนะนำฐานข้อมูล Wiley

#แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ #Wiley

📣👩‍💻สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการบทความ เพื่อทำวิจัย ประกอบการเรียนรู้ สำนักหอสมุด ขอแนะนำฐานข้อมูล Wiley ซึ่งเป็นฐานข้อมูล วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,000 รายการ ครอบคลุมเนื้อหาสหสาขา ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ กฎหมาย การเงิน บัญชี ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ และศิลปะ ให้บริการตั้งแต่ ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน

✅สืบค้นด้วย Keyword ได้ทั้ง Basic Search และ Advanced Search

✅สืบค้นแบบแยกตาม Subjects

✅สืบค้นตามรายชื่อวารสาร A-Z

————–

📍เข้าใช้งานได้ที่:

https://onlinelibrary.wiley.com/

www.lib.nu.ac.th

https://my.openathens.net/

นิสิต อาจารย์ บุคลการ มน. เข้าใช้งานด้วย nu account

————–

🌐Website: www.lib.nu.ac.th

📲Facebook: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University Library

Message us