ประกาศ หลักเกณฑ์ใช้บริการห้องสมุด ฉบับใหม่ เริ่มใช้ 1 เมษายน 2567 นี้

สำนักหอสมุดปรับหลักเกณฑ์การให้บริการยืมคืน ในรูปแบบใหม่ดังนี้

ที่ประเภทสิทธิการยืมใหม่
รายการวัน
1หลักสูตรประกาศนียบัตร107
2ปริญญาตรี1515
3ปริญญาตรีมากกว่า4ปี1515
4บัณฑิตวิทยาลัย2030
5อาจารย์3090
6เจ้าหน้าที่1530
7อาจารย์พิเศษ2030
8นักเรียนมัธยมสาธิต77
9สมาชิกPULINET77
10สมาชิกห้องสมุด77
11สมาชิกชมรมเด็กแนวหนอน1530
*อัตราค่าปรับ 5 บาท / รายการ / วัน
Message us