แจ้งนิสิตสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2/2566

แจ้งนิสิตสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2/2566 โปรดดำเนินการส่งหนังสือคืนก่อนวันที่ 30 มีนาคม 2567

**งดยืม ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท**

ส่งคืนด้วยตัวเองที่เคาน์เตอร์ หรือ คืนทางไปรษณีย์ได้ที่
เคาน์เตอร์ยืม-คืน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 เบอร์โทร 05596 2555

Message us