ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง รัตติมา จีนาพงษา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเกียรติยศ

สำนักหอสมุด ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง รัตติมา จีนาพงษา
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อวย เกตุสิงห์ สำหรับนักเภสัชวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2567
จากสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย

Message us