ขอแสดงความยินดีกับดร.ศศิธร ติณะมาศ ได้รับประกาศเกียรติคุณ บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ประจำปี 2566

สำนักหอสมุด ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.ศศิธร ติณะมาศ
บรรณารักษ์ชำนาญการ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ฝ่ายพัฒนาบุคคลและองค์กร
ได้รับประกาศเกียรติคุณ บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ประจำปี 2566
โดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Message us