ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเช้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สำนักหอสมุด ขอประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นหนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้ ไปรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ ในวัน และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก-นวก-คอม

Message us