ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Security Issues Online

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Security Issues Online

ให้นักวิจัยเข้าถึงแหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้านความมั่นคงทั่วโลกทั้งในอดีตและปัจจุบัน

เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2567

เข้าใช้งานได้ที่ : https://bit.ly/3G4B19j

————————————

Please try using the online database.

Security Issues Online provides researchers with access to a wealth of information on past and present global security history.

Can be used from today – 15 January 2024

Access at: https://bit.ly/3G4B19j

Message us