Amidst the new world order ไทยในระเบียบโลกใหม่

Amidst the new world order ไทยในระเบียบโลกใหม่ by ปิติ ศรีแสงนาม Published 2566

Amidst the new world order
ไทยในระเบียบโลกใหม่

ภายใต้โลกใหม่ที่ไม่มีวันเหมือนเดิม ขณะที่ดุลอำนาจของสหรัฐอเมริกากำลังอยู่ในภาวะถดถอย จีนทะยานขึ้นเป็นผู้กุมอนาคตทางการค้าและเทคโนโลยี ผู้เล่นอื่น ๆ ในสนามภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจโลก ก็พร้อมขยับเพื่อก้าวกระโดด!

“Amidst the New World Order ไทยในระเบียบโลกใหม่” โดย “รองศาสตราจารย์ ดร. ปิติ ศรีแสงนาม” เล่มนี้ จะพาผู้อ่านร่วมสำรวจโลกที่กำลังจะปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระเบียบใหม่ (New World Order) ทำความเข้าใจความเป็นไปและอนาคตที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น ผ่านแว่นตาที่มีชื่อว่า “ภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจ” เริ่มจากการทบทวนความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในอดีต ตามมาด้วยการทำความรู้จักเหล่า “มหาอำนาจ” ผู้เล่นสำคัญในสมรภูมิเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์และความเป็นไป รวมถึงผลกระทบต่อเนื่องต่อประเทศไทย คาดการณ์อนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ หนังสือเล่มนี้จึงมิใช่เพียงแค่ความรู้ความเข้าใจ แต่เป็นการชี้ชวนให้ผู้อ่านกลับมาตอบคำถามสำคัญนั้นร่วมกันได้ ประเทศไทยจะยืนอยู่ตรงที่ใดในโลกใบใหม่ที่ไม่มีวันเหมือนเดิม…
สารบัญ
I Introduction
1 ระเบียบโลกใหม่ : การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจ
2 Futures Foresight เครื่องมือในการสร้างภาพอนาคต
3 ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกที่ผ่านมา

II Through the Power
4 สหรัฐอเมริกากับภาวะถดถอยในดุลอำนาจ
5 ความท้าทายและปัญหาที่รอไบเดนสะสาง
6 ถอดบทเรียนพัฒนาการเศรษฐกิจผ่าน 100 ปี พรรคคอมมิวนิสต์จีนและผู้นำ 5 รุ่น ฯลฯ

III Thailand Amidst the New World Order
13 โลกาภิวัตน์ : ระเบียบโลกเก่าที่เราต้องเรียนรู้
14 ผู้เล่นและเวทีภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจโลก ณ ปัจจุบัน
15 มหายุทธศาสตร์ความริเริ่มแถบและเส้นทาง กับการขยายอิทธิพลของจีน ฯลฯ

ตรวจสอบสถานะ : https://opac.nu.ac.th/vufind/Record/1034006
Call Number : HD2741 ป615อ 2566
Located : MainLB, New Acquisition(2nd Fl)

Message us