แหล่งข้อมูล

UI GreenMetric World University Rankings 2022 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดอยู่ลำดับที่ 16 ของประเทศไทย

UI GreenMetric World University Rankings 2022 ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว “มหาวิทยาลัยนเรศวร” ถูกจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 16 ของประเทศไทย จากมหาวิทยาลัยไทยที่ถูกจัดอันดับทั้งสิ้น 47 สถาบัน ในเอเชียมหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ในอันดับที่ 115 ของเอเชีย (จากการจัดอันดับ 594 สถาบัน) และอันดับที่ 231 ของโลก (จากการจัดอันดับ 1,050 สถาบัน) จากการประกาศผลเมื่อเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา>> ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2022 จัดอันดับโดย มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (Universitas Indonesia: UI) โดยริเริ่มการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกขึ้นในปี ค.ศ. 2010 ภายหลังเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI GreenMetric)” >> เกณฑ์การจัดอันดับ มี 6 ด้าน ดังนี้1.Setting and Infrastructure 2.Energy and Climate Change […]

Chanunchida

3 March 2023

ล้างมูลนก อาคารแสงเทียน

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2561 คุณสุเชาว์ ทิมเครือจีน และคุณจิม ฉิมทอง งานอาคารสถานที่ สำนักหอสมุด ร่วมมือกันทำความสะอาดล้างมูลนก ด้วยสภาพอาคารแสงเทียน สำนักหอสมุดเป็นอาคารแบบโล่ง ไม่มีตะแกรงกั้นนก ทำให้นกพิราบและนกอื่น ๆ มาอาศัยและสร้างรัง ทิ้งมูลนกไว้จำนวนมาก งานอาคารจึงระดมกันล้างมูลนกเพื่อรักษาความสะอาดโดยรอบอาคาร และเพื่อสุขอนามัยต่อบุคลากรและผู้รับบริการ อันเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี และลดการเกิดเชื้อโรคต่าง ๆ ที่ตามมาจากมูลนก

Chanunchida

22 February 2023

สำรวจการระบายน้ำเสีย กลิ่นน้ำเสีย ของอาคารสำนักหอสมุด

คุณขวัญ อ่ำดี งานอาคารสถานที่ สำนักหอสมุด ได้สำรวจเมื่อ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 และรายงานเกี่ยวกับการระบายน้ำเสีย การส่งกลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำ ได้มีองค์ความรู้ และเผยแพร่กับบุคลากรให้ทราบถึงปัญหา แนวทางแก้ไข อันเป็นผลดีต่อการพัฒนางานและการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวเป็นอย่างยิ่ง เรียนท่านผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักหอสมุดทราบผมได้ดำเนินการสำรวจจุดระบายน้ำรอบอาคารที่มีน้ำเสียและส่งกลิ่นเหม็นอยู่ในขณะนี้ เบื้องต้น ตรวจสอบการระบายน้ำ พบว่ามีปริมาณน้ำเน่าเสียและเกิดการสะสมพร้อมทั้ง มีอัตราการไหลของน้ำ อยู่บ้าง ซึ่งไหลมาจากจากอาคารเรียนรู้ มาสมทบกับอาคารแสงเทียนซึ่งเป็นจุดรับน้ำและ รอการระบายด้วยระบบท่อระบายน้ำ ซึ่งจะถูกส่งไปบำบัดที่โรงบำบัดน้ำเสียด้านหน้ามหาวิทยาลัย โดยผ่านระบบสูบน้ำเสีย บริเวณ คณะเกษตรศาสตร์ฯ เบื้องต้นได้ประสานไปยังกองอาคาร และแจ้งถึงปัญหาดังกล่าวแล้ว (โดยวาจา ทางโทรศัพท์) ซึ่งได้คำตอบว่า ทางกองอาคารของตรวจสอบดูเรื่องระบบปั๊มน้ำ ที่ใช้สูบน้ำเสีย ก่อนว่ายังคงทำงานตามปกติหรือไม่แล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป โดยภาพการสำรวจเป็นไปดังในไฟล์ภาพแนบ และผมจะติดตามงานและรายงานให้ทราบต่อ ไปถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขครับ ซึ่งจะทำเป็นลายลักษณ์อักษร ในการรายงานต่อไปครับ ภาพท่อระบายน้ำโดยรอบอาคาร

Chanunchida

22 February 2023

จัดตัวหนอน เทปูนเพื่อปรับภูมิทัศน์หน้าอาคารเรียนรู้

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563 คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ร่วมมือกันแก้ปัญหาดินทรายสไลด์ บริเวณต้นชาดัดตัวอักษร หน้าอาคารแสงเทียน หนึ่งในกิจกรรมการปรับภูมิทัศน์เพื่อให้เกิดความสวยงามต่อผู้มาใช้บริการสำนักหอสมุด การดำเนินการนี้เพื่อควบคุมดินไม่ให้เกิดการสไลด์ ทรุดตัว ตัวหนอนที่ปูได้รูปทรงที่คงทนถาวรและเกิดความสวยงาม ผู้ดำเนินการ คุณนะรัตร์ คงสวัสดิ์ , คุณนพรุจ พูลเกษร, คุณจิม ฉิมทอง, คุณมานะชัย เปียมี, คุณจิรทีปต์ แตงเส็ง

Chanunchida

22 February 2023

ระบบบำบัดน้ำเสีย นำกลับมาใช้ใหม่

29 กันยายน พ.ศ.2565 ทดสอบระบบบำบัดน้ำเสีย โดยน้ำเสียจากเครื่องปรับอากาศ น้ำเสียจากการชะล้างจากอ่างล้างมือ นำมาใช้ใหม่ ในการรดน้ำต้นไม้รอบอาคารเรียนรู้ คุณขวัญ อ่ำดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด งานอาคารสถานที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุด นำผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษชมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งมีการดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้กลับมาใช้งานใหม่อีกครั้ง และให้ข้อมูลแก่คนสวน ถึงเวลาเปิดปิดน้ำ และการใช้งานแต่ละครั้งต่อสัปดาห์ ภาพการดำเนินงาน การทำงานของระบบ ติดต่อสอบถาม คุณขวัญ อ่ำดี โทรศัพท์ 0-5596-3003 เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย

Chanunchida

15 February 2023

จุลินทรีย์ EM ใช้หมักปุ๋ยใบไม้

31 สิงหาคม พ.ศ.2565 คุณนพรจ พูลเกษร ประธานคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม เดินสำรวจสภาพปุ๋ยจากการหมักปุ๋ยของคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม ห้องสมุดสีเขียว โดยพบดินปุ๋ยแห้ง และการย่อยสลายยังไม่ย่อยของใบไม้และดิน จึงทำการผสมน้ำยาจุลินทรีย์ EM สัดส่วนที่เหมาะสม อัตราส่วน น้ำยา 1ส่วน ใบไม้ 3 ส่วน และปุ๋ยที่ได้จะอีกระยะ 30 วัน จะสามารถมานำผสมกับดินปลูกต้นไม้ภายใน-ภายนอกอาคาร (น้ำยา EM 1ส่วน ใบไม้ 3 ส่วน)

Chanunchida

13 February 2023

ประดิษฐ์พวงกุญแจ ซองใส่ของจากวัสดุเหลือใช้ นำมาฝากจากงาน Pulinet 2023

จากงานประชุมวิชาการ Pulinet ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 18-20 มกราคม พ.ศ.2566 นี้ เข้าร่วมงานได้มีโอกาสนำของจากงานมาให้บุคลากรประดิษฐ์เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566 และจัดส่งภาพเพื่อร่วมกิจกรรมเพื่อชิงรางวัล แก้วน้ำสตาร์บัค ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไอเดียจากสำนักหอสมด ม.แม่โจ้ วัสดุภายนอกและภายในห่อ ทำจาก ไวนิลที่ทิ้งแล้วนำมาตัดเป็นซองห่อได้ แป้นคีย์บอร์ด นำตัวอักษรมาเจาะรูร้อยด้าย เชือกพัสดุใช้งานโดยนำมาคล้องป้าย QR code นำมา 5 ชิ้น บุคลากรเข้าร่วม 4 คน นิสิต 1 คน 22 ม.ค. 66 สิ่งที่ได้ เป็นการส่งเสริมความรู้เรื่องการนำกลับมาใช้ใหม่ ใช้ซ้ำ และสร้างจินตนาอิสระในการประดิษฐ์พวงกุญแจ ตัวอย่าง การประดิษฐ์กระเป๋าจากกล่องนมนำมาแจกในงาน Pulinet วิชาการ 2023 จ.อุบลราชธานี ภาพของแจกภายในงานของเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

Chanunchida

9 February 2023

ปรับภูมิทัศน์ทางเดินเท้า ตัดหญ้า

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566 ดำเนินการ ล้างทางเดินเท้า ตัดหญ้า โดย คุณจิม ฉิมทอง ด้านภูมิทัศน์ของสำนักหอสมุด ความสะอาดโดยรอบอาคาร งานอาคารสถานที่ สำนักหอสมุด ดำเนินงานผสมผสานกับห้องสมุดสีเขียว การใส่ใจความสะอาด และความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยหลังจากงาน NU Book Fair 2022 ทางเดินทางมีคราบต่าง ๆ มากมาย อาทิ น้ำมัน เศษขนม น้ำอัดลม ดิน โคลน จากการสัญจรไป-มา จึงทำให้พื้นมีคราบสกปรก ห้องสมุดสีเขียวจึงประสานงานให้ทางคนสวน ดำเนินการขัดพื้น วัสดุที่ใช้ แปรงขัดพื้น สายยาง น้ำ ผงซักฟอก 1 ขีด (ขัดเฉพาะคราบน้ำมัน) ไม่ใช้เครื่องฉีดแรงดันน้ำเพราะจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า น้ำที่ใช้ไป 35 ลิตร โดยประมาณ ระยะ 300 เมตร

Chanunchida

9 February 2023

ชวนมารู้เรื่อง UI GreenMetric World Universities Ranking

ความเป็นมาการจัดอันดับของ UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก คืออะไร มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (Universitas Indonesia: UI) ริเริ่มการจัดอันดับมหาวิทยลัยโลกขึ้นในปี ค.ศ. 2010 ภายหลังเป็นที่รู้จักกันในชื่อ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI GreenMetric) เพื่อวัดความพยายามเกี่ยวกับความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย โดยมีความตั้งใจจะดำเนินการ สำรวจแบบออนไลน์ เพื่อแสดงให้เห็นโครงการและนโยบายเกี่ยวกับความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก เราทำการจัดอันดับอย่างกว้างๆ บนกรอบแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความประหยัดและความ เที่ยงธรรม ตัวชี้วัดและหมวด ต่าง ๆ ในการจัดอันดับจะมีความเกี่ยวเนื่องกันกับแนวคิด ตัวชี้วัด และทำให้ เราออกแบบน้ำหนักคะแนนให้ปราศจากอคติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การรวบรวมและส่งข้อมูลนั้น เป็นไปอย่างตรงไปตรงมา และใช้เวลาในการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างสมเหตุสมผลในการจัดอันดับกรีน เมตริก เมื่อปี ค.ศ.2010 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 95 แห่ง จาก 35 ประเทศ แบ่งเป็นจากทวีปอเมริกา 18 แห่ง ทวีปยุโรป […]

Chanunchida

9 February 2023

Pulinet ครั้งที่ 13 : แนวการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในการเข้าใช้บริการห้องสมุด

วันที่ 18-20 มกราคม พ.ศ.2566 นางสาวรวิวรรณ นาพิมพ์, นางชนัญชิดา ม่วงทอง ,นางมนตรา เอมห้อง นายพงศกร ศิริคำน้อยและนายสุชาติ โค้นลิ้น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ Pulinet ครั้งที่ 13  (The 13th PULINET National Conference – PULINET 2023 : Foresight in Reinventing Libraries in a  VUCA World : The Next Move)  “ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่”  ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ได้เข้าร่วมส่งผลงานวิชาการ การบริหารจัดการองค์กร ประเภทโปสเตอร์ (Organization Management : […]

Chanunchida

3 February 2023
1 2 27