Quick Service

1. ผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาติดต่อขอใช้บริการที่สำนักหอสมุด เพียงแค่ทำรายการผ่าน หน้าเว็บ OPAC โดยหนังสือเล่มนั้นจะต้องมีสถานะ(Status) เป็นหนังสือที่อยู่ระหว่างดำเนินการ(In Process) หรือ หนังสือที่อยู่ระหว่างซ่อม (In Repair)เท่านั้น จึงจะมีคำว่า “Quick Book” ปรากฏขึ้น

 

2. เมื่อคลิก “Quick Book”ระบบจะแสดงรายละเอียดของหนังสือโดยอัตโนมัติผู้ใช้กรอกรายละเอียดส่วนตัว เพื่อแจ้งส่งข้อมูลให้ผู้ใช้บริการ

 

3. เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องดำเนินการตัวเล่มเรียบร้อย ระบบจะส่ง E-mail ไปยังผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติ

วีดีโอแนะนำการใช้บริการ Quick Service

Written by Sirirat kriklin