การคิดค่าปรับ

การปรับกรณีหนังสือหาย กรณีค่าปรับหนังสือหายให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่แจ้งหาย ไม่อนุโลมให้แจ้งหายไว้ก่อนเพื่อหยุดค่าปรับ มี 2 วิธีคือ

1. ชำระเป็นเงินเพื่อให้สำนักหอสมุดนำไปจัดซื้อชดใช้ โดยคิดตามราคาหนังสือคือ

หนังสือที่มี ราคา 250 บาทขึ้นไป
คิดราคาเป็น 1 เท่าของราคาหนังสือ
หหนังสือที่มี ราคา 150-249 บาท
คิดราคาเป็น 2 เท่าของราคาหนังสือ
หนังสือที่มีราคาน้อยกว่า 150 บาท
คิดราคาเป็น 3 เท่าของราคาหนังสือ
หนังสือภาษาไทยที่ไม่มีราคา
คิดราคา 500 บาท
หนังสือที่ไม่มีราคาภาษาอังกฤษ, วิทยานิพนธ์, งานวิจัย
คิดราคา 1,000 บาท

และคิดค่าดำเนินการ 50 บาท + ราคาค่าปรับที่เกินกำหนด (ถ้ามี)

2. การซื้อทดแทนโดยต้องจัดซื้อทดแทนในชื่อเดียวกัน ผู้แต่งเดียวกัน ที่มีปีพิมพ์ไม่ต่ำกว่าเล่มที่หายเท่านั้น และ คิดค่าดำเนินการ 50 บาท + ราคาค่าปรับที่เกินกำหนด (ถ้ามี)

การปรับกรณี หนังสือชำรุด

1. หนังสือชำรุด เช่น สัน มุมขาดฉีก ที่สามารถซ่อมทดแทนได้ โดยมีขั้นต่ำ ปรับ 50 บาท

2. หากหนังสือเปียกน้ำ บวม ขึ้นรา ให้ถือเป็นหนังสือหาย ต้องซื้อทดแทน หรือชำระเป็นเงินเท่านั้น

ค่าปรับกรณีบุคลากรขอทำบัตรใหม่ทดแทนบัตรหาย

คิดค่าปรับบัตร 50 บาท

Written by Wannaporn Teantaw