Online DataBase – Tools

EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text

เป็นระบบการสืบค้นงานวิจัยออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงทุกฐานข้อมูลที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับให้สมาชิกทั้ง 80 สถาบัน โดยให้ผลการสืบค้นที่แม่นยำและ จัดลำดับความเกี่ยวข้องได้ดีที่สุด โดยมาพร้อมกับ Education Source ฐานข้อมูลฉบับเต็มด้านศึกษาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบได้ด้วยข้อมูลฉบับเต็ม ดัชนี บทคัดย่อ และเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้องกับด้านศึกษาศาสตร์หลายพันรายการ ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา รวมถึงความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา โดยมีวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals) มากกว่า 900 ชื่อเรื่อง


Full Text finder (A to Z)

เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการ ในการเข้าใช้วารสารออนไลน์ ผู้ใช้สามารถสืบค้นรายชื่อวารสารภาษาอังกฤษที่มีให้บริการผ่านฐานข้อมูลและวารสารออนไลน์ที่ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรบอกรับ การสืบค้นผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นด้วยคำสำคัญของชื่อวารสาร หรือ เรียกดูรายชื่อวารสารตามลำดับอักษร และตามหัวเรื่องของวารสาร พร้อมกับเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลที่มีวารสารชื่อนั้น ๆ ให้บริการ ซึ่งสามารถเลือกอ่านและเรียกดูเอกสารฉบับเต็มได้อย่างรวดเร็ว

Manual


Mendeley

เป็น Free Software ช่วยจัดทำรายการบรรณานุกรมแบบอัตโนมัติรวมถึงสามารถค้นหาผลงานวิจัย ผ่าน Mendeley Desktop หรือ Mendeley Web และสามารถสร้าง Group ส่วนตัวหรือสาธารณะได้เพื่อใช้ในการติดต่อ กับนักวิจัย


Scopus

ฐานข้อมูลอ้างอิงบรรณานุกรมและบทคัดย่อ ครอบคลุมผลงานวิจัยจากทั่วโลกมีเนื้อหาสหสาขาวิชา ด้วยเครื่องมือประเมินผลและวิเคราะห์การอ้างอิงด้วยตัวชี้วัดในวารสาร

Manual


Message us