ผู้อำนวยการ ฯ และให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินจากราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยฯ

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566

คณะผู้บริหารสำนักหอสมุด นำโดย รศ.ดร.เภสัชกรหญิง รัตติมา จีนาพงษา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยาแห่งประเทศไทย
ณ ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2

Message us