ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร

สำนักหอสมุดขอแสดงความยินดี กับทั้งสองท่าน

ที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ✨

– รศ.ดร.ภญ. รัตติมา จีนาพงษา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ด้านการบริการวิชาการ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

– คุณพงศกร ศิริคำน้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ

บุคลากรดีเด่น ประเภทสายสนับสนุน

Message us