ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเรียงหนังสือบนชั้น

ขยายเวลาเปิดให้บริการถึงเวลา 00.30 น.

ชินภัทร หนูสงค์ ยอดนักอ่านประจำปี 2560

บทสัมภาษณ์ สุดยอดนักอ่าน ประจำปี 2560 สุจิราภรณ์ ม่วงเงิน

เอกภาคย์ วรรณกูล ยอดนักอ่าน ประจำปี 2560 ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน

บทสัมภาษณ์ ยอดนักอ่าน ผศ.ดร. ชุลีกร ด่านยุทธศิลป์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิชาการ โดยวาจา ระดับดี

สุดยอดนักอ่านประจำปี 2560