NU. Library
กิจกรรม Love At First Read

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความภาคภูมิใจในบุคลากรของสำนักหอสมุด ที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคลากรดีเด่น

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

2 ชั่วโมง ทำดีเพื่อในหลวง

ยืมยาว

สำนักหอสมุด เปิดให้บริการแล้วห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักหอสมุดปิดบริการ เพื่อขนย้ายทรัพยากรสารสนเทศ

ขอเชิญ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี