Library Idol เดือนธันวาคม 2561

เข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกมหาวิทยาลัย ผ่าน Forticlient

ขอความร่วมมืองดเว้นการใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดฐานข้อมูลออนไลน์

Renew Online ผ่าน Line Bot NU Library ได้แล้วนะ

สำนักหอสมุดเปิดบริการ24ชั่วโมงช่วงสอบปลายภาค

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล ClinicalKey Medical Education (Dental Package)

ประกาศเปลี่ยนแปลงการบอกรับฐานข้อมูลScienceDirect

ร่วมสนุกตอบคำถามกับฐานข้อมูล SAGE Journal