NU. Library
2 ชั่วโมง ทำดีเพื่อในหลวง

ยืมยาว

สำนักหอสมุด เปิดให้บริการแล้วห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักหอสมุดปิดบริการ เพื่อขนย้ายทรัพยากรสารสนเทศ

ขอเชิญ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปิดบริการ

Library iDol ศิรวิทย์ ทองสุก นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 5

ยืมไม่อั้น อ่านเป็นเทอม