กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ทำบุญ สำนักหอสมุด

บริการให้คำปรึกษาด้านการทำวิจัย ปีการศึกษา2561

จิตอาสาทำความดีถวายในหลวง

เข้าร่วมอบรมการบริหารจัดการองด์กรด้วย LEAN

เข้าร่วมประชุมผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2560

สำนักหอสมุดออกหน่วยบริการวิชาการแก่สังคม

เปิดใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM

ฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา