Endnote20 โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมเวอร์ชั่นใหม่

ศิษย์เก่าสมัครสมาชิกห้องสมุดวันนี้ลด50%

การใช้งานฐานข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัยผ่าน OPEN Athens

ห้องสมุดอีบุ๊กของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร Bookcaze

วิทยาลัยนานาชาตินำคณะครูโรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมสำนักหอสมุด

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต

มหกรรมหนังสือ NU Bookfair ประจำปี 2563

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)