ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

บุคลากรดีเด่นสำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ 2563

บรรยากาศการขยายเวลาให้บริการเที่ยงคืน

สำนักหอสมุด แสดงความยินดีกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์

หอภาพยนตร์แห่งชาติและคณะสังคมศาสตร์เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุด

จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์

วิทยากรหารือการอบรมออนไลน์

อบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับโรงเรียน