ปรับวันกำหนดส่งเนื่องจากสถานการณ์การระบาด COVID-19

(ปรับปรุง)ประกาศการให้บริการของสำนักหอสมุด

กิจกรรมยืมไม่อั้น ยืมได้นาน

ประกาศสำนักหอสมุดเรื่องการให้บริการในวันที่ 19-31 มีนาคม 2563

ปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

โครงการ Mobile Library : มน. รักการอ่าน

สำนักหอสมุดเปิดบริการ24ชั่วโมงช่วงสอบปลายภาค

ขอเชิญทดลองใช้ Oxford Law Online Database