ให้เช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง

งดให้บริการยืมห้องสมุด โรงเรียนมัธยมศึกษาสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

สำนักหอสมุดได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานระดับชาติ

จัดอบรม Endnote Programและการเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์

ฐานข้อมูลออนไลน์ LWW Health Library: Premium Basic Sciences Collection

ระบบสืบค้นวารสารสำหรับตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล E-Book IG Library

สรุปกิจกรรมการพูดสร้างสรรค์ภาษาพาที