ขอเชิญทดลองใช้ Oxford Law Online Database

ใช้บริการสำนักหอสมุดสะสมแต้ม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมจัดชั้นหนังสือ

ขอเชิญใช้บริการหนังสือ Quick Book

แจ้งเปลี่ยน ID Account Line Bot

ให้เช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง

งดให้บริการยืมห้องสมุด โรงเรียนมัธยมศึกษาสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

สำนักหอสมุดได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานระดับชาติ