จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์

วิทยากรหารือการอบรมออนไลน์

อบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับโรงเรียน

Final Call ค้างส่งหนังสือ/ค้างค่าปรับ

จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายในหลวง

ตอบคำถาม Online Quiz ลุ้นรับของรางวัล

อบรมการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ นิสิตคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

สำนักหอสมุด อบรมการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Microsoft Team